Нов проектозакон стимулира дейността на купувачите на кредити в страната ни

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.
Нов проектозакон стимулира дейността на купувачите на кредити в страната ни

На редовно заседание служебният кабинет(на 3-ти този месец) одобри проекта на Закон за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити. С него се въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива на ЕС относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и се изменя друга директива, която определя общата рамка и изискванията към лицата, обслужващи необслужвани договори за кредит, издадени от кредитна институция, и към купувачите на кредити.

Предложените в законопроекта мерки целят чрез развитие на стабилен вторичен пазар да бъдат преодолени проблемите с високите равнища на необслужвани кредити. Този вторичен пазар ще позволява усвояване на излишъка от необслужвани кредити от кредитните институции, създаване на по-добри условия за трансграничното прехвърляне на необслужвани вземания по кредити, както и осигуряване на високи нива на защита на интересите на кредитополучателите.

Световната банка постави България сред страните с „високи доходи“

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

Въвеждат се изисквания към дейността на купувачите на кредити, както и лицензионен режим за извършването на дейността по обслужване на вземания по необслужвани банкови кредити, какъвто не съществува към настоящия момент в страната ни.

По-конкретно, след придобиване на необслужваните вземания по банкови кредити, купувачите ще бъдат задължени да възложат тяхното обслужване на специализирани лица, обслужващи кредити, които разполагат с необходимите знания и умения за качественото, ефективно и добросъвестно изпълнение на дейността, с цел осигуряване на прозрачност и защита правата на кредитополучателите.

Предвиждането на ясни правила и изисквания към обслужването на необслужвани кредити ще осигури прозрачност, предвидимост и ще способства за повишаване на общественото доверие в дейността по придобиване и обслужване на вземания по необслужвани кредити.

Застраховка Гражданска отговорност и Зелена карта

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, свързани с предоставянето на правомощия по регулирането и надзора върху посочените дейности и лица на Българската народна банка и Комисията за защита на потребителите.

Основната лихва в България намаля значително през юли