Wollow и МУ-Варна сключиха договор за партньорство по Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

Софтуерни и дигитални специалисти от компанията ще обучават студенти от магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".
Wollow и МУ-Варна сключиха договор за партньорство по Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

От началото на календарната 2023 година, варненската софтуерна компания Wollow и Медицински университет – Варна сключиха 3-годишен договор за сътрудничество в процеса на обучение, с цел по-добро качество на подготовката на студентите. Софтуерни и дигитални специалисти от компанията ще обучават студенти от магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

 
Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка и е ориентирана към:
интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията;
прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; 
финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите;
успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

С какво е привлекателна магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията"?

  • Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации във връзка с реализация на научна идея, научен продукт и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията;
  • Финансиране и прилагане на политики в областта на науката, технологиите и иновациите във фармацията;
    оценка и планиране на разработката на нови продукти и услуги;
  • Използване на съвременните информационни и дигитални технологии за събиране, организиране, анализиране и представяне на информация;
  • Осигуряване на добри практики (лабораторна, производствена и дистрибуторска);
  • Успешно управление на иновационната и изследователска дейност;
  • Интегриране на знания от различни научни области и реализиране на идея от прототип до продукт.

Обучението включва лекционни курсове, учебна практика в бизнес среда, дискусии, решаване на казуси и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Wollow - компания за изработка на потребителски софтуер

Завършилите обучение студенти и придобили ОКС „магистър" по специалност „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" в професионално направление 7.3. Фармация, с професионална квалификация „Мeниджър по трансфер на технологии и иновации във фармацията" могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научноизследователски процеси,  екипи, стартиране на собствен бизнес.

Напомняме, че през изминалата 2022г, успешно приключи първи съвместен проект между двете организации.

Те реализираха съвместен образователен проект за студенти-първокурсници от факултета по фармация, който акцентира върху това, как използването на различни дигитални решения от студенти в МУ-Варна, може да направи занятията по-интересни и да изгради навици за употреба на приложни софтуерни инструменти и устройства.

Разработената от преподавателите в Катедра “Организация и икономика на фармацията” по дисциплината “История на фармацията“ доц. Анна Тодорова и доц. Евгени Григоров дигитална концепция на обучение в изложбена среда, представлява стандартизиран алгоритъм от базови локации изпълнени с важна и полезна информация. Към зададената базова информация са структурирани задания на тестов принцип, където всеки студент сам трябва да отговори на формулирани въпроси. Преподавателите, като администратори на проекта автоматично получават резултатите в предварително изградена и структурирана база-данни. 

На финала на проекта, уеб базираната платформа беше дарена на Медицински университет – Варна от софтуерната компания, като идеята е тя да се използва от всички факултети и студенти в университета.