Външният дълг на страната спадна до 42.6% от БВП

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2024 г. е 10 430.4 млн. евро (10.3% от БВП). Спрямо края на април 2023 г. (9555 млн. евро, 10.2% от БВП) той нараства с 875.5 млн. евро (9.2%).
Външният дълг на страната спадна до 42.6% от БВП
Източник: БНБ

Брутният външен дълг продължава да намалява и като абсолютна стойност, и спрямо БВП. Данните на БНБ сочат намаление и на годишна, и на месечна база.

В края на април той възлиза на 43 140.4 млн. евро (42.6% от БВП), което е с 891.6 млн. евро (2%) по-малко в сравнение с края на април 2023 г. (44 032 млн. евро, 46.9% от БВП). Месец по-рано външният ни дълг е бил 45 295.6 млн. евро (44.7% от БВП).

Краткосрочните задължения са 7283 млн. евро (16.9% от брутния дълг, 7.2% от БВП) и се понижават с 441 млн. евро (5.7%) спрямо април 2023 г. (7723.9 млн. евро, 17.5% от дълга, 8.2% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 35 857.5 млн. евро (83.1% от брутния дълг, 35.4% от БВП), като намаляват с 450.6 млн. евро (1.2%) спрямо края на април 2023 г. (36 308.1 млн. евро, 82.5% от дълга, 38.6% от БВП).

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Към края на април 2024 г. 26 537.9 млн. евро (61.5%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 79.8% от брутните външни задължения, при 80.3% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2024 г. е 10 430.4 млн. евро (10.3% от БВП). Спрямо края на април 2023 г. (9555 млн. евро, 10.2% от БВП) той нараства с 875.5 млн. евро (9.2%).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции – банки и фондове на паричния пазар – са 6113 млн. евро (6% от БВП). Те се понижават с 351.6 млн. евро (5.4%) спрямо края на април 2023 г. (6464.6 млн. евро, 6.9% от БВП).

Брутен външен дълг

Външните задължения на Други сектори са 11 863.4 млн. евро (11.7% от БВП). Те нарастват с 8.7 млн. евро (0.1%) спрямо същия месец на миналата година (11 854.7 млн. евро, 12.6% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12 745.8 млн. евро (12.6% от БВП) в края на април 2024 г., което е с 1422.3 млн. евро (10%) по-малко спрямо края на април 2023 г. (14 168.1 млн. евро, 15.1% от БВП). То е с най- значителен дял в структурата на външния дълг – 29.5% към края на април 2024 г., при 32.2% към април 2023 г.

Брутен национален доход