Брутен външен дълг

Той включва както задълженията на правителството, така и тези на частния сектор (банки, фирми и др.)
Брутен външен дълг

Брутният външен дълг на една държава е важен показател за задлъжнялостта на икономическите играчи в нея към външни кредитори. Той включва както задълженията на правителството, така и тези на частния сектор (банки, фирми и др.). Високият брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск.

Освен валутната деноминация (типът на валутата, в която е задължението), за външния дълг на една страна е важно още:

  • Каква част от него е краткосрочен дълг (падежът предстои в следващите 12 месеца) и каква част е дългосрочен;
  • В кои месеци/години падежират главниците (основно за облигационни заеми) и има ли натрупване на падежиращ дълг в дадена година;
  • Каква част от дълга се характеризира с плаващи лихвени проценти (променящи се динамично спрямо пазарен бенчмарк) и каква част с фиксирани лихвени проценти;
  • Каква част от дълга е търгуем (търгува се на вторичен финансов пазар, което е предпоставка за рязка промяна в лихвените проценти при финансова криза) и каква е нетъргуем (основно дълг към институции като МВФ, Световната банка, и др.).