Брутен вътрешен продукт (БВП)

БВП може да се измерва в номинално и реално изражение, като реалният БВП взема предвид нивата на инфлация.
Брутен вътрешен продукт (БВП)
/ Източник: ime.bg

Брутният вътрешен продукт (БВП) е метод за измерване на количеството стоки и услуги, произведени на дадена територия за определен период от време. БВП на глава от населението е най-често употребяваният индикатор за сравняване на благосъстоянието на различни държави, а изменението му - за подобряването или влошаването на икономиката.

БВП може да се измерва в номинално и реално изражение, като реалният БВП взема предвид нивата на инфлация. Най-често БВП се измерва по разходния метод и се изразява като сумата на четири основни компонента:

БВП = Потребление на стоки/услуги + Инвестиции + Потребелние на държавата + Нетен износ (разликата между стойността на вноса и износа)

Брутният вътрешен продукт на България нараства с 3,4% в реално изражение в сравнение с 2021 г., а в номинално достига 165,4 млрд. лева. Сходен темп – 3,5% - дават предварителните данни и за цялата икономика на ЕС.  У нас този ръст идва и след солидно възстановяване през 2021 г., когато БВП нараства със 7,6% и растежът в ЕС е средно 5,4%. И понеже често се дават извинения с ковид пандемията – БВП през 2022 г. вече е с над 6,8% в реално изражение над отчетения през 2019 г., а в номинално изражение с над 37,4%.

Впрочем, по текущи цени БВП на България почти се е удвоил за 8 години.