ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД

Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.
ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ (старо наименование „Общинска застрахователна компания” АД) е основано на 27.12.1996г. с мажоритарен собственик Столична община. През 2008г. общинският дял в капитала е приватизиран. Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ е член на двете браншови организации в страната - Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ). От 1999 година ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места. Днес ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД разполага със 71 точки на присъствие в цялата страна,  в това число 13 ликвидационни центъра. Част от дистрибуторската мрежа на Компанията са и над 1500 брокери и агенти.

Дружеството има получен лиценз за 12 класове застраховки от общото застраховане. На база получените лицензи, ЗАД „ОЗК-Застраховане” разработва разнообразни застрахователни продукти, като се стреми да покрива своевременно и адекватно нуждите и специфичните изисквания на клиентите си. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът да получи, съчетано с гаранция за компетентно, експедитивно и коректно отстраняване на вредите при възникнали щети и предоставяне на договорените обезщетения.

Дружеството има значително пазарно проникване във всички сегменти. Наши клиенти са органи на централната и местната власт, висши учебни заведения, големи корпоративни клиенти, вкл. финансови институции, представители на малкия и средния бизнес и физически лица.

През годините пазарният дял и премийният приход на Дружеството се увеличават с устойчиви темпове, като в момента Компанията се е утвърдила като водеща в застраховането на публична държавна и общинска собственост.

Дружеството ежегодно преразглежда презастрахователната си програма на базата на анализ на застрахователния портфейл и на развитието на договорите през предходните години. Договорите се пласират, чрез брокери и при презастрахователи, с които „ОЗК-Застраховане” работи от години и има изградени отношения на взаимно доверие. Презастрахователните договори в чужбина се пласират с посредничеството на водещи английски презастрахователни брокери с водещи презастрахователи.

Дружеството е с едностепенна форма на управление. Състав на Съвета на директорите:

Председател: доц. д-р Александър Петров Личев

Членове: Румен Кирилов Димитров, Димитър Паунков Колев, Панайот Ивов Филипов.

Представлява се от изпълнителните директори Александър Петров Личев  и Румен Кирилов Димитров

управление: доц. д-р Александър Петров Личев

адрес: гр. София 1301, ул."Света София" №7, ет.5

телефон: 0700 166 88

факс: 02/ 981 43 51

e-mail: headoffice@ozk.bg

уеб сайт: http://www.ozk.bg

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Благоевград
  тел.: 073/ 830 296
   гр. Благоевград 2700, ул. "Николай Петрини" № 6

Ботевград
  тел.: 0723/ 60 392
   2140 Ботевградбул. “Цар Освободител” №30

Бургас
  тел.: 056/ 813 343
   гр. Бургас 8000, ул. "П. Каравелов" № 17

Варна
  тел.: 052/ 632 340
   гр. Варна 9000, ул. "Одесос" № 5

Велико Търново
  тел.: 062/ 606 001
   гр. Велико Търново 5000, ул. "Марино поле" № 15 А

Враца
  тел.: 092/ 661 959
   гр. Враца 3000, ул. “Лукашов” №2, ет.2

Габрово
  тел.: 066/800 306
   гр. Габровоул. "Опълченска" N 3

Горна Оряховица
  тел.: 0618/60 556
   гр. Горна Оряховицаул. "Мано Тодоров" N 2

Добрич
  тел.: 058/ 28 483
   гр. Добрич 9300, ул. "Цар Петър" № 2

Козлодуй
  тел.: 0973/ 80 603
   3320 Козлодуйул. “Христо Ботев” №1, ет.3

Ловеч
  тел.: 068/ 46 921
   гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" № 1

Монтана
  тел.: 096/ 301 349
   гр. Монтана 3400ул. “Стефан Караджа” №4, ет.2

Плевен
  тел.: 064/ 803 947
   гр. Плевен 5800, ул. "Катя Попова" № 2

Пловдив
  тел.: 032/ 946 660
   гр. Пловдив 4003, ул. "Драва" № 1

Русе
  тел.: 082/ 230 184
   гр. Русе 7000, ул. "Александровска" № 28

Сандански
  тел.: 0746/ 3 20 75
   гр. Сандански 2800 ул. “Македония” №36

Свищов
  тел.: 0631/30 121
   гр. Свищовул. "Цар Освободител" N 6А

Силистра
  тел.: 086/ 820 789
   гр. Силистра, ул. "Хр. Ботев" № 2

Сливен
  тел.: 044/ 24 814
   гр. Сливен 8800, ул. "Славянска" №9А 3

София
  тел.: 02/ 944 73 88
   гр. София 1504, бул. "Дондуков" № 69, ет. 5

София
  тел.: 02/ 943 11 82; 02/ 946 11 00; 02/ 946 15 00
   гр. София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 48

Стара Загора
  тел.: 042/ 605 673
   гр. Стара Загора 6000, ул. "Иван Шишман" № 77

Тетевен
  тел.: 0678/ 50 16
   гр. Тетевенул. "Иван Вазов" N 36 А

Троян
  тел.: 0670/ 25 261
   гр. Троян 5600, ул. "Ген. Карцов" N 56