„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД

През 2015 г. ДаллБогг: Живот и Здраве става застрахователно акционерно дружество.
„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД

ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, Български Кардиологичен Институт АД и Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД – една от най-големите фирмени структури в България. Основана преди повече от 30 години, благодарение на своя професионализъм, постоянство и иновативни идеи, групата се превърна в мащабна холдингова структура – лидер на Балканите.

Непосредствено след създаването си през 2008 г., ДаллБогг с бързи темпове успя да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара. Както е видно от официалната статистика на Комисията за финансов надзор, през годините дружеството има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял, нарастваща ефективност и богато портфолио.

През 2012 г. дружеството успешно внедрява и прилага система за управление на качеството от ISO 9001:2008.

През 2013 г. ДаллБогг получи Лиценз за извършване на застрахователна дейност по следните видове застраховки:

  • Застраховка „Злополука” (включително производствени злополуки и професионални заболявания)
  • Застраховка „Заболяване”
  • Застраховка „Сухопътни превозни средства (Каско)”
  • Застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”
  • Застраховка „Пожар и природни бедствия”
  • Застраховка „Други щети на имущество”
  • Застраховка „Разни финансови загуби”
  • Застраховка „Помощ при пътуване (Асистанс)”
     

През 2015 г. ДаллБогг: Живот и Здраве става застрахователно акционерно дружество.

В периода 2015 г. – 2020 г. ДаллБогг продължава целенасочено да развива продуктите, които предлага на своите посредници и директни клиенти. Въвежда се нов, адаптиран софтуер за оптимизирано обслужване на клиентите.

През 2016 г. с промяната в Закона за обществените поръчки, ДаллБогг е една от първите компании в България, които въвеждат застраховка „Гаранции“.

Към 2020 г. дружеството е водещо при застраховка „Гаранции“ в България и е в топ три на компаниите с най-голям премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

 

адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Г. М. Димитров” № 1

телефон: 0 700 16 406

факс: 02/960 37 03

e-mail: info@dallbogg.com

уеб сайт: http://www.dallbogg.com

 

Управление

 Тихомир Д. Каменов – Основател

Николай Х. Сотиров – Член на Съвета на директорите

Желяз В. Мръчков – Член на Съвета на директорите

 

Ръководен екип

Росен Младенов - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Бисер Иванов - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Тодор Тодорински - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Стефан Стойков - Ръководител Вътрешен одит

Красимира Иванова - Ръководител Направление Съответствие