Ново покритие към застраховка каско от ЗД ЕВРОИНС АД

Клауза “Заместващ автомобил“ по застраховка „Каско на МПС“
Ново покритие към застраховка каско от ЗД ЕВРОИНС АД
Източник: ЗД ЕВРОИНС АД

Застрахователно акционерно дружество Евроинс въвежда ново покритие  “Заместващ автомобил“ по застраховка „Каско на МПС“.

“Заместващ автомобил“ по застраховка „Каско на МПС“, клауза „Е+“ се включва чрез добавък към всяка полица „Каско на МПС“, издадена за срок от 12 месеца по клауза „А“ – Пълно каско за лек или товарен автомобил с общо тегло до 3,5 т, който е собственост на физическо лице, и с уговорка за ползване на доверен сервиз.

За клауза „Е+“ - “Заместващ автомобил“ не се събира допълнителна премия и се генерира автоматично към полицата.

За да се възползва клиентът от покритие “Заместващ автомобил“, събитието трябва да е:

  •  ПТП, настъпило на територията на Република България по вина на друг участник;
  • документирано с протокол от КАТ или двустранен протокол;
  • полицата е по условията на клауза „А“ – Пълно каско;
  • застрахованото МПС бъде увредено до степен да не може да се придвижва на собствен ход според ЗДвП.
Промяна в методическите указания по застраховка Каско на МПС от Евроинс

Ще се покриват разходи за наем на заместващ автомобил за срок до 10 последователни дни в рамките на един месец след получаване на потвърждение (при завеждане на щета) от „ЗД ЕВРОИНС“ АД за правото за ползване на покритието по клауза „Е+“, до размера на съответната максимална наемна цена на ден (с ДДС), посочена в условията на клаузата.

Наемането на заместващ автомобил ще се организира самостоятелно от собственика на застрахованото МПС, който може свободно (без ограничения за вид, оборудване и характеристики) да наеме автомобил от която и да е фирма за рент-а-кар услуги или платформа за споделено ползване на автомобили (като Spark и други подобни), действаща на територията на Република България.

За възстановяване разхода за наемането на заместващ автомобил клиентът трябва да представи на „ЗД ЕВРОИНС“ АД съответните документи (договор, фактура).

Клиентът може да се възползва от “Заместващ автомобил“ само за едно събитие за целия срок на застраховката.

Отпадна ограничението за ползване на заместващ автомобил само от определени доставчици и само в ограничен брой градове. По този начин се подобри достъпността на покритието за заместващ автомобил и се облекчи процедурата за ползване на това покритие от страна на клиентите.