Рязко вдигат размера на санкциите при замърсяване на околната среда

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси, и най-вече спазва принципа „замърсителят плаща“.
Рязко вдигат размера на санкциите при замърсяване на околната среда

Правителството увеличи размера на санкциите при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Приетите нови текстове към съответната наредба определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица.

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси, и най-вече спазва принципа „замърсителят плаща“. Предвидено е увеличение на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи и до 100%.

Асансьорите ще бъдат спирани, ако нямат монтиран предпазен щит под кабината.

Анализът за периода 2019-2021 г. показва, че повече от десет години не са актуализирани стойностите и ниските санкции нямат никакъв ефект спрямо нарушителите, за които не е проблем да ги плащат редовно и да не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Ниските санкции водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда – атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората.

Вноските по задължителните застраховки към Гаранционния фонд за 2024 г. остават непроменени

С новите текстове се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения. Прилагат се формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.