Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи - ОКС "магистър"

Специалност  „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" - ОКС "магистър" в МУ-Варна
Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи - ОКС "магистър"
Източник: МУ-Варна

Подготовката по специалност  „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" - ОКС "магистър" е многопрофилна и осигурява придобиване на фундаментални и специализирани теоретични знания в областта на информационните, здравните и социалните науки.

Професионалната квалификация на магистрите по „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" е в областта на компютърните и информационните технологии, прилагани в здравеопазването и здравните грижи: софтуерни продукти в здравния сектор, информационни медицински и здравни масиви и бази данни, методи и приложения за обработка на медицински изображения и компютърни модели на човешки тъкани и органи, 3D принтиране, софтуерни приложения за предоставяне на здравни грижи, приложни програмни среди за симулации в научно-изследователската работа.

Биомедицинска техника и технологии

Обучаващите се в специалността задълбочават своите познания в различни аспекти на здравеопазния процес и здравните грижи, придобиват умения за самостоятелно създаване на приложения и скриптове за обработка на биомедицински данни и изображения, идентифициране, дефиниране и разрешаване на проблеми, свързани с информационното осигуряване на управленския процес в здравеопазването и здравните грижи, което се съчетава със знания и умения за анализ и представяне на данни и умения за работа в интердисциплинарни екипи.

Обучението е в задочна форма с продължителност две години  (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. 

Среща на ИТ компании от ИКТ Клъстер – Варна, БАСКОМ и АЙБЕСТ с ученици, студенти и преподаватели от гр. Варна

За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти с:

  •   ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" от всички професионални направления;
  •   ОКС „професионален бакалавър", специалност „Рентгенов лаборант".

 Магистърът по информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи могат да се реализират във фирми за разработване и внедряване на информационни технологии в медицината и здравеопазването, фирми за производство и поддръжка на компютъризирана медицинска техника, лечебни и здравни заведения и фармацевтични фирми, здравноосигурителни организации, консултантски и експертни организации работещи в областта на управлението и информационните технологии в здравеопазването и др.