Биомедицинска техника и технологии

Полученото висше образование позволява на инженера по биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др.
Биомедицинска техника и технологии
Източник: МУ-Варна

Специалността „Биомедицинска техника и технологии" - ОКС "бакалавър" е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и за обработка на медицински изображения и симулации.

Учебният план включва задължителни дисциплини от научните области на инженерните, информационните и медицинските науки, формиращи специалисти с интердисциплинарна подготовка, както и избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от интересите си.

Обучението е в редовна форма с продължителност осем семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Полученото висше образование позволява на инженера по биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др. в различни лечебни заведения, фирми за производство, поддръжка и търговия с медицинска техника, контролно-аналитични лаборатории и научноизследователски организации и др.

Завършилите курса на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии". Могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър" в същото или друго професионално направление и да участват в различни форми на продължаващо образование.