ИКТ Клъстер - Варна

Създаване на възможности за растеж на бизнеса на членовете на ИКТ Клъстер – Варна
ИКТ Клъстер - Варна
Източник: ИКТ Клъстер - Варна

ИКТ Клъстер - Варна е сдружение с нестопанска цел, обединение на фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ във Варненски регион, и няколко фирми от поддържащи отрасли, чиято обща цел е ИКТ Клъстер - Варна да се превърне в регионален лидер в развитието на икономическата конкурентоспособност и център за обмяна на „ноу-хау”.

След подготовка и следвайки своята стратегия, сдружение ИКТ Клъстер - Варна е официално учредено през август 2008 г. като отворена и достъпна среда за креативни и иновативни компании и партньори в областта на използването и поддръжката на информационни и телекомуникационни технологии във Варненски регион. 

 ИКТ Клъстер - Варна разграничава 4 стратегически насоки заложени в стратегията на сдружението, които ръководят инициативите реализирани на регионално ниво:

  • Да обединява знанията и компетенциите в областта на ИКТ посредством по-добро сътрудничество между компаниите и университетите, осигуряващи по-нататъшно обучение и професионално развитие на специалистите по ИКТ.
  • Да осигурява обмен на най-добри практики и тенденции за развитието на ИТ във всички търговски и социални сфери, като по този начин осигурява по-добра и надеждна пазарна среда за ИКТ компаниите.
  • Да подкрепя усилията на всички членове, фирми и поддържащи отрасли в сътрудничеството, което оказват на научното общество чрез проактивно участие в регионалното развитие на ИКТ политиките.
  • Да създаде обща позиция и сътрудничество на варненския ИКТ клъстер като обединение на иновативни, креативни и проактивни ИКТ компании и партньори от поддържащи отрасли, с обща идея и мисия за създаване по-надеждна и по-устойчива пазарна позиция.