Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията"

Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации.
Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията"
/ Източник: МУ-Варна

Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", нерегулирани професии от професионално направление 7.3. Фармация, е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите; успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Теоретичната и практическата подготовка по време на обучението е насочена към усвояване на знания и умения относно научноизследователски, здравни и фармацевтични технологии; законови и други изисквания, свързани с трансфера на технологии във фармацевтичния сектор; политики, управление на проекти и регионално развитие; иновации, стартъпи и предприемачество; и прилагане на управленски практики, лидерство, критично, творческо и иновационно мислене. Обучението включва лекционни курсове, учебна практика в бизнес среда, дискусии, решаване на казуси и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации във връзка с реализация на научна идея, научен продукт и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; финансиране и прилагане на политики в областта на науката, технологиите и иновациите във фармацията; оценка и планиране на разработката на нови продукти и услуги; използване на съвременните информационни и дигитални технологии за събиране, организиране, анализиране и представяне на информация; осигуряване на добри практики (лабораторна, производствена и дистрибуторска); успешно управление на иновационната и изследователска дейност; и интегриране на знания от различни научни области и реализиране на идея от прототип до продукт.

Завършилите обучение студенти и придобили ОКС „магистър" по специалност от нерегулираните професии „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" в професионално направление 7.3. Фармация, с професионална квалификация „Мeниджър по трансфер на технологии и иновации във фармацията" могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научноизследователски процеси; екипи, стартиране на собствен бизнес.