Промени по автомобилна застраховка каско в Групама Застраховане

Промени по Каско Престиж от 20.04.2023
Промени по автомобилна застраховка каско в Групама Застраховане
източник: Групама Застраховане ЕАД

Считано от 20.04.2023 г. влизат в сила следните промени по застраховка Каско „Престиж“ :

 1. Промяна на общите условия по застраховката, като по-важните промени могат да се обобщят:
 • Въвеждане на ново покритие при загуба на ключ;
 • Премахване ограничение за повреди, настъпили на МПС по време пребиваване извън Р. България повече от 90 дни;

  2. Промяната касае и тарифата по застраховка Каско „Престиж“ като :

 • Премахната е надбавката за леки автомобили над 10 години при ремонтиране на щетите в Доверен сервиз на застрахователя;
 • Увеличение на минималните размери на премията;
 • Увеличение на базовите тарифни числа.

Какъв е видът на застраховката?

Доброволна застраховка на сухопътни превозни средства.

Какво покрива застраховката?

ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото МПС, причинени от рискове, групирани в следните клаузи: ОСНОВНО ПОКРИТИЕ - КЛАУЗА „A“

 • Пожар и/или експлозия;
 • Природни бедствия - буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, свличане или срутване на земни пластове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Увреждане и/или счупване на стъкла /предно, задно или странични/ на МПС ;
 • Пътно-транспортно произшествие (ПТП);
 • Удар на паркинг - увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго МПС;
 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Загуба на ключ.

Доброволно покритие КЛАУЗА „В“

Кражба на аудио техника.

Какво е териториалното покритие на моята застраховка?

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България,държавите, членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Република Андора, Република Сърбия, Конфедерация Швейцария и държавите извън Европейския съюз – членки на Международното споразумение "Зелена карта". 

Не се покриват щети по рисковете "Кражба на цяло МПС", "Грабеж на цяло МПС", „Пожар и/или експлозия“ на МПС, когато събитието е настъпило на териториите на страните Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Р. Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция и Украйна.

Какво не покрива застраховката?

 • Щети на МПС, застраховани без оглед;
 • Увреждания предшестващи застрахователния договор;
 • Увреждания, за които веднъж е изплатено обезщетение;
 • Косвени вреди;
 • Законово задържане или конфискация на МПС.

Има ли ограничения на покритието?

 • Управление от неправоспособно лице или при противоправни действия. Управление на МПС под въздействието на алкохол или упойващи вещества;
 • Управление на МПС, което е: спряно от движение; без охладителна течност и/или масло; използвано за обучение, таксиметрова или спортна дейност, извън пътната мрежа; използвано за товаро-разтоварни дейности, неправилно подреждане или укрепване на превозния товар, неправилно транспортиране или принудително репатриране; Неспазване на технически правила за експлоатация или ремонт, противо- пожарни правила и изисквания за сигурност срещу кражба;
 • Увреждане: от взривоопасни и леснозапалими вещества, намиращи се в МПС; при проникване или засмукване на вода, кал и др.; при самопотегляне на МПС; вследствие на замръзване на вода или охладителна течност; в салона на открити МПС, от градушка или проливен дъжд; в резултат на неизправна и без валиден ГТП газова или метанова уредба; в резултат на изхабяване на отделни части и възли, некачествен ремонт, конструктивен дефект, скрита неизправност или естествено износване. Кражба на отделни детайли, възли, агрегати.
 • Користна цел, инсценирано застрахователно събитие, груба небрежност, умишлени действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАЩИЯ /ЗАСТРАХОВАНИЯ. Представени неверни данни за МПС при сключване на застраховката, при доказване на застрахователното събитие или при оценка на щетите. Застраховал противозаконно отнето на или извън територията на Р. България МПС.
 • Военни действия, размирици, граждански вълнения, въстания, преврат, стачки и локаут, конфискация, терористични актове.
 • Радиоактивни продукти и замърсяване от тях, атомни или ядрени експлозии и последиците от тях, йонизираща радиация.
 • Земетресение и/или последиците от него.
 • Увреждане на гуми и/или джанти на МПС, когато уврежданията не препятстват използването им по предназначение.

Пълна информация можете да намерите в Общите условия на застраховката и на сайта на дружеството.