Лятна промоция по застраховка имущество от ЗАД Армеец

Допълнителна отстъпка за периода от 01.06.2024 г. до 30.09.2024 г
Лятна промоция по застраховка имущество от ЗАД Армеец
Източник: ЗАД Армеец

Уведомяваме ви, че ЗАД Армеец ще проведе лятна промоция на застраховка „Защитен дом“.

За целта за периода от 01.06.2024 г. до 30.09.2024 г. в тарифата по застраховката се въвежда допълнителна лятна отстъпка в размер на 40%. Останалите отстъпки и завишения остават без промяна, като сборът на всички отстъпки не може да надвишава 50%. Минималната застрахователна премия по застраховката е 10 лв.

Предимствата на застраховка „Защитен дом“:

 • Широко застрахователно покритие, обвързано с индивидуалните потребности на клиента;
 • При сгради в етажна съсобственост в застрахователното покритие се включва и дела на собственика в общите части на сградата;
 • Бърза и улеснена процедура при сключване;
 • Не се изисква опис на застрахованото движимо имущетво срещу кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж, ако избрания лимит е до 15 000 лв;
 • Възможност за плащане на премията на вноски;
 • Не се прилага самоучастие на застрахованото лице;
 • Възможност за издаване на полицата в полза на трето лице (при банков кредит);
 • Застрахователните обезщетения се определят по възстановителна стойност;
 • Бързо и коректно обслужване при сключване на застраховката и възникване на застрахователно събитие;
 • При вреди, нанесени върху общи части на етажна собственост, застрахователят заплаща на застрахования частта от действителния размер на щетите, съотвестваща на притежаваните от застрахования процент идеални части от общите части на сградата;
 • Навременно изплащане на щетите в пълен размер
 • Отлична презастрахователна програма, която позволява запазване нивото на обслужване и при катастрофични рискове.