"Българска агенция за експортно застраховане" АД (БАЕЗ)

„Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД повече от 20 години, осигурява най-добрите застрахователни решения на своите клиенти.
"Българска агенция за експортно застраховане" АД (БАЕЗ)

БАЕЗ  ЕАД е единствената държавна застрахователна компания, специализирана в областта на кредитното и инвестиционно застраховане на експортни сделки. Създадена e с цел да насърчава и подкрепя българските компании износители, в стремежа им за навлизане на международни пазари, както и компаниите, търгуващи на вътрешния пазар. Застрахователният договор е ефективен инструмент за гарантиране на вземанията по търговски, кредитни и инвестиционни сделки и за достъп до допълнително оборотно финансиране.

„Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД е пълноправен член на престижни международни и национални организации, като: Berne Union, Prague Club, Асоциация на Българските Застрахователи. Основната цел на тези взаимоотношения е сътрудничеството в областта на застрахователните услуги.

управление: Дочо Карадочев

адрес: София 1301, бул. “Александър Стамболийски” № 55, ет.1

телефон: 02/ 923 69 11

факс: 02/ 987 06 65

e-mail: baez@baez-bg.com

уеб сайт: https://baez.bg

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България. Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.

 • Ние предлагаме застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране.
 • Ние вярваме, че вземанията са актив, който заслужава защита.
 • Ние знаем, че природата на риска се променя постоянно, затова се стремим да предложим на нашите клиенти най-добрите застрахователни решения.

Нашата дейност се регулира от следните нормативни актове:

 1. Закона за експортното застраховане (за сметка на държавата).
 2. Кодекс за застраховането (за сметка на БАЕЗ).
   

БАЕЗ предлага застраховки на:

 • Плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и плащания по търговски сделки между фирми от България.
 • Целта на тези застрахователни продукти е да бъде осигурена ефективна защита на българските компании от търговския и политически риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стоки или извършени услуги.   

Ние покриваме търговски и политически рискове.

Търговски рискове:

 • неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
 • забава на дължимото плащане за период по-дълъг от “периода на изчакване”, уговорен в полицата.  


Политически рискове:

 • политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
 • мораториум върху плащанията;
 • конфискация и национализация;
 • промени в режима на плащанията;
 • приемане или изменения в нормативните актове и др.

С Разпореждане № 101 на 18.12.1997 г. Министерски съвет на Република България приема решение за участие на Държавата в учредяването на застрахователно дружество с цел осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен, реализиране на български инвестиции в чужбина, развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентоспособност на износа на български стоки и услуги на международните пазари.

На 29.10.1998 г. Софийски  градски съд регистрира Българска Агенция за експортно застраховане АД като акционерно дружество с държавно участие, а през 2004 г. Агенцията е преобразувана в еднолично акционерно дружество с единствен акционер в капитала - Република България, представлявана от Министъра на икономиката.

Капиталът на дружеството е 10 000 500 лева, разпределен в 100 005 поименни безналични акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Органи на управление

БАЕЗ ЕАД е еднолично акционерно дружество с двустепенна система на управление - Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителният съвет осъществява управлението на стопанската дейност на Агенцията, като членовете му се избират от Надзорния съвет с мандат не по-дълъг от 5 години.

Съставът на Управителен съвет на БАЕЗ ЕАД е както следва:

Гълъбин Николов Гълъбов – председател и изпълнителен член на Управителния съвет на БАЕЗ ЕАД

Бойка Маркова Василева –  заместник-председател и изпълнителен член на Управителния съвет на БАЕЗ ЕАД

Владимир Рашков Георгиев – член на Управителния съвет на БАЕЗ ЕАД

Надзорният съвет се избира от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 години и е в следния състав:

Владимир Илиев Тодоров - председател на Надзорния съвет на БАЕЗ ЕАД

Дочо Минев Карадочев – заместник-председател на Надзорния съвет на БАЕЗ ЕАД

Венцислав Тодоров Тодоров -  член на Надзорния съвет на БАЕЗ ЕАД

Евгения Димитрова Стоянова – член на Надзорния съвет на БАЕЗ ЕАД

Симеон Георгиев Личев – член на Надзорният съвет на БАЕЗ ЕАД