Промени по застраховка имущество - "Комфорт за дома" в ДЗИ

Промяна на Застрахователните суми и общите условия в сила от 01.02.2023 година
Промени по застраховка имущество - "Комфорт за дома" в ДЗИ
/ източник: ДЗИ

Един от основните приоритети на ДЗИ е усъвършенстване на продуктите, които предлагаме на своите клиенти, така че да отговарят в най-пълна степен на техните нужди, както от гледна точка на обхвата на застрахователна защита, така и при определяне размера на застрахователно обезщетение.

С цел удовлетворяване в още по-голяма степен на клиентите, ДЗИ въвежда няколко съществени изменения по застраховка „Комфорт за дома“, а именно:

1. Промени в минималните суми на квадратен метър - считано от 01.02.2023 г. се въвеждат нови минимални застрахователни суми на кв. м. застроена площ и ново разпределение на ниво зона и вид обект. Промените са продиктувани от значителното увеличение на цените при строителните услуги и необходимостта от корекция на застрахователните обезщетения спрямо икономическата конюнктура.

Важно:  Застраховката може да се сключва при по-висока застрахователна сума, като се вземе предвид състоянието на обекта на застраховане. При застрахователна сума по-ниска от посочените минимални стойности на кв. м. задължително се приема, че е налице подзастраховане (настоящото е приложимо и понастоящем).

Остава в сила изискването минималните застрахователни суми на квадратен метър да се прилагат и при застраховане на недвижимо имущество при условие „Лимит на отговорност/ Първи риск“, като минималният лимит на отговорност следва да съответства на 50% от застрахователната сума, изчислена на база разгънатата застроена площ (РЗП) на обекта (при обекти с повече от 1 етаж се изчислява РЗП за всеки от етажите) и стойностите.

Промените ще бъдат отразени в ДЗИ Онлайн до 15.02.2023 г.

2. Промени в Общите условия по застраховка „Комфорт за дома“:


2.1. Подобрена Клауза Д2 „Изтичане на вода“:

  • Покритието се разширява с вреди, причинени вследствие на теч от инсталации, които не са част от сградата;
  • Отпадане на част от изключенията от Раздел „Общи изключения“ и включването им като покрития по Клаузата, което ще позволи изплащане на обезщетение, когато аварията е извън контрола и отговорността на застрахования:
    -  „конструктивен и строителен недостатък“;
    -  „корозия, износване на части и остаряване на материала, амортизация,...

 

Цитираните изключения не се прилагат по настоящата Клауза, в случай, че се отнасят за тръбни инсталации и включените към тях уреди, които не са собственост/съсобственост на Застрахования и са причина за „изтичане на вода и пара“, съгласно дефиницията на Клауза Д2 „Изтичане на вода“.

  • 2.2. Увеличават се лимитите на Клауза „SOS за дома“ - от 120 лв. на 180 лв.
  • 2.3. Добавя се изискване за предаване от Застрахования на останките и/или увреденото имущество в случай на тотална щета