В 16 страни от ЕС включително и България стартира системата за единен патент

От днес стартира системата за единен патент, която ще улесни компаниите да защитават своите иновации в Европа и да се възползват от своята интелектуална собственост.
В 16 страни от ЕС включително и България стартира системата за единен патент
Източник: Патентното ведомство на Република България

От днес стартира системата за единен патент, която ще улесни и опрости компаниите да защитават своите иновации в Европа и да се възползват от своята интелектуална собственост. Системата ще засили конкурентоспособността на ЕС и ще завърши единния пазар за патенти. Първоначално ще обхване 17 държави-членки (Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Швеция), представляващи около 80% от БВП на ЕС.

Участието е отворено за други държави-членки в бъдеще, изтъкват от Европейската комисия.

Системата за единен патент предоставя обслужване на едно гише за регистрация и прилагане на патенти в Европа. Това означава по-ниски разходи, по-малко документация и намалена административна тежест за новаторите, по-специално за МСП. Той позволява на компании и други новатори да получат един „единен“ патент за своите изобретения, валиден във всички участващи държави-членки. Това замества необходимостта да се ориентирате в сложна смесица от национални патентни закони и процедури и оставя настрана по-скъпите национални изисквания за валидиране, приложими към европейските патенти.

Основните предимства на новата система за единен патент са

По-ниски разходи за защита на патенти в Европа: Новата система предлага рентабилен начин за патентна защита в участващите държави-членки, тъй като елиминира необходимостта от национални процедури за валидиране и подновяване във всяка държава от ЕС, които са по-скъпи и по-обременителни. Единният патент ще струва по-малко от 5 000 евро такси за подновяване за 10 години, вместо сегашното ниво от около 29 000 евро за подновяване в участващите държави-членки. Единният патент също ще намали значително разликата между разходите за патентна защита в ЕС и в основните търговски партньори като САЩ или Япония.

Обслужване на едно гише за регистрация на патенти

Надграждайки съществуващия европейски патент, нов, рационализиран процес с едно и безплатно искане за единно действие, предоставен от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), ще намали времето и разходите, необходими за получите патентна защита в множество страни от ЕС.

Уеднаквена защита на патентите в участващите страни от ЕС

Единният патент е едно патентно заглавие, предлагащо уеднаквена защита в 17 участващи държави-членки и включващо трите най-големи икономики в ЕС, а именно Германия, Франция и Италия.

По-висока правна сигурност при прилагането на патентите

Новият Единен патентен съд (UPC) ще улесни разглеждането на патентни спорове и ще позволи по-последователна и предвидима съдебна рамка. Освен това ще елиминира риска от различни правни решения в участващите държави членки, тъй като един иск пред UPC ще замени множество паралелни производства пред национални съдилища. Значително предимство на UPC е, че ще се занимава със съдебни спорове, свързани не само с новите унитарни патенти, но и с други европейски патенти.

Иновации, конкурентоспособност и икономически растеж

Чрез осигуряване на по-прост и по-рентабилен начин за изобретателите и предприятията да защитават и прилагат своята интелектуална собственост в ЕС, новата система за единен патент ще насърчи иновациите. Той също така ще насърчи разработването и комерсиализацията на нови технологии и продукти и ще подобри конкурентоспособността и икономическия растеж, като същевременно ще помогне за привличането на чуждестранни инвестиции в ЕС.

Първата фаза от процедурата за получаване на единен патент е подаването на заявка за европейски патент в Европейското патентно ведомство (ЕПВ). След това ЕПВ провежда проверка, която, ако е положителна, води до издаване на европейски патент. Тази фаза съществува и в момента и остава непроменена.

След това, в рамките на един месец от това предоставяне, притежателят на патента може да поиска от ЕПВ да предостави единно действие за участващите държави-членки. В същото време притежателят на европейския патент може също да го валидира в допълнителни държави, които не са обхванати от системата за единен патент, съгласно националните процедури, които вече са приложими днес, в зависимост от предвиденото географско покритие.