През учебната 2022/2023 година студентите в България са 221.3 хил., броят им намалява с 2.5%

Най-много са дипломираните студенти по здравеопазване и технически науки и професии
През учебната 2022/2023 година студентите в България са 221.3 хил., броят им намалява с 2.5%
Източник: НСИ

През учебната 2022/2023 година студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, са 221.3 хил., като в сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 5.7 хил., или с 2.5%, посочват данните от НСИ.

През 2022 г. степента „професионален бакалавър“ са придобили 1 795 студенти, от които 59.5% са жени. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образование :

  • „Здравеопазване“ – 675 души (37.6%);
  • „Технически науки и технически професии“ – 288 души (16.0%);
  • „Бизнес и администрация“ – 268 души (14.9%);
  • „Персонални услуги“ – 235 души (13.1%);
  • „Образование“ – 139 (7.7%).


Професионалното образование и обучение през учебната 2022/2023 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 351 професионални гимназии и 22 професионални колежа с прием след средно образование.

Общият брой на учащите в професионални програми е 159.3 хиляди, като в професионалното образование преобладават момчетата, които са 59.1% от общия брой на учениците в тази образователна програма.

През 2022 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 13.2 хил. души.

Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита, както следва:

  • първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки – 402 ученици;
  • втора и трета степен професионална квалификация – съответно 1.2 и 16.0 хил. ученици;
  • четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование – 464 ученици.


При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите  „Техника“ – 23.0%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ – 19.1%.

При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта „Обществена сигурност и безопасност“ – 46.3%, следвана от „Здравеопазване“ – 21.3%.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 60.0 хил., а средно образование – 23.2 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.7%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 91.9%.