Външна миграция

Основен източник на данните за външната миграция е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСРАГОН)
Външна миграция

Независимо дали става дума за имиграция (заселване в страната) или емиграция (напускане на страната), лицето трябва да е пребивавало или да се очаква да пребивава най-малко 12 месеца на новото си обичайно местоживеене, за да бъде обект на наблюдение от страна на статистиката. Разликата между броя на заселените и изселените лица от една територия формира механичния прираст на нейното население.

Основен източник на данните за външната миграция е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСРАГОН), но НСИ използва също данни на МВР, НОИ, НАП и други институции.