Демографска прогноза

Демографските прогнози представляват проекция на броя на населението в бъдещето.
Демографска прогноза
/ Източник снимка: 265obshtini.bg

Демографските прогнози представляват проекция на броя на населението в бъдещето. Те дават представа за очакваното бъдещо развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията, използвайки определени индикатори. Прогнозите на НСИ се правят на базата на три сценария, в зависимост от евентуалното икономическо развитие на страната.

Първият сценарий отговаря на ситуация, в която икономическото развитие на страната върви съобразно с нормативната рамка на ЕС и се нарича "целеви". Според текущата прогноза на НСИ населението на България през 2030 г. по този сценарий ще възлиза на 6 527 464 души.

Вторият сценарий, известен още като "относително ускоряване", предполага благоприятна социално-икономическа обстановка в страната и съответно - по-позитивна демографска прогноза. Според текущата прогноза на НСИ населението на България през 2030 г. по този сценарий ще възлиза на 6 606 827 души.
Третият вариант, "относително забавяне", гради прогнозата при ситуация, в която социално-икономическите процеси са неблагоприятни и това води до влошаване на показателите. Според текущата прогноза на НСИ населението на България през 2030 г. по този сценарий ще възлиза на 6 489 409 души.

Важно е да се отбележи, че колкото по-далеч във времето е отнесена проекцията, толкова по-малка става прогнозиращата сила на използвания модел. Така демографска прогноза за 2020 г., изградена с данни от 2017 г., има много по-голям шанс за реалистично изпълнение, отколкото прогноза за 2050 г.