Запорират сейфовете на длъжниците към държавата

Държавата има няколко начина да си прибере дължимото.
Запорират сейфовете на длъжниците към държавата
Източник: НАП

Държавата има няколко начина да си прибере дължимото. И никой от тях не е приятен за борчлията. Тя може да посегне на парични средства в банките и други доставчици на платежни услуги; да наложи запор върху парични средства и вземания от трети лица или върху движими и недвижими вещи и ценни книжа. Най-често използваните изпълнителни способи от са изпълнение върху вземания и парични средства в банките, други доставчици на платежни услуги и от трети лица, както и продажба на движимо/недвижимо имущество чрез търг, уточняват от НАП.

В случай че Агенцията по приходите реши да сложи ръка върху пари в банката, тя може да си избере сметката - депозит, влог, разплащателна сметка, както и спрямо вложени от вас вещи в трезори, сейфове, включително съдържанието на касети и суми, предоставени за доверително управление. За целта публичният изпълнител изпраща нарочен документ - разпореждане за изпълнение до конкретната банка, съответно друг доставчик на платежни услуги, съгласно което незабавно след получаването му банката следва да прехвърли дължимата сума по сметката за принудително изпълнение на публични вземания на НАП, която е една за цялата страна, независимо към коя структура на приходната агенция е регистрирано задълженото лице.

„Изпълнение върху парични средства и вземания от трети лица“ пък означава вземане от трудово възнаграждение, вземане по фактура, вземане, установено с влязло в сила съдебно решение, вземане по граждански или търговски договор.

При запор на имущество описаната вещ се оценява по нейната пазарна стойност от публичен изпълнител, като в определени случаи (например когато за оценката са необходими специални знания) може да бъде привлечен и оценител. При оценката на имуществото се съобразява видът на вещта, моментното състояние, дефекти, повреди и други, на базата на които се определя предполагаема пазарна стойност. Оценката се определя от публичния изпълнител, като мотивите се посочват в нарочен акт - разпореждане за определяне на окончателна оценка. Екземпляр от разпореждането се връчва и на длъжника, но документът е просто информативен. Оценката не подлежи на обжалване. След това се стига до публична продан или търг. Длъжникът също може да участва в тях.