Нова тарифа Каско на Сухопътни превозни средства от 13.03.2023г

С решение на Съвета на директорите от 07.03.2023 г. беше приета Нова тарифа по застраховка  „Каско“ на СПС
Нова тарифа Каско на Сухопътни превозни средства от 13.03.2023г
Източник: ОЗК

С решение на Съвета на директорите от 07.03.2023 г. беше приета Нова тарифа по застраховка  „Каско“ на СПС, нови Общи условия по застраховка „Каско“ на Сухопътни превозни средства, Предложение-въпросник и Методика за ликвидация.

Тарифата влиза в сила от 13.03.2023г.

Промените са:

Тарифа

В т. II, 4 (1) – завишение за ремонт в официален сервиз за автомобили на 5 и 6 год. – 30%

В т.III, 8 – отстъпки и за III-та тарифна група

В т. IV – авансов бонус – 10%

Общи условия по застраховка „Каско“

Раздел II. Общи изключения, чл. 5 (1) 3 – застрахователят не покрива вреди от светкавици и мълнии

Раздел IV. Задължения на застрахования за предохранителни мерки по време на действие на договора, чл 17 (3) 1. - Свидетелството за регистрация на СПС част I и/или част II. В противен случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще намали с 50% размера на дължимото обезщетение.

Раздел II. Обезщетяване на щетите вследствие застрахователно събитие, чл. 20 – Застрахователят изплаща до три щети, за които Застрахованият не може да представи някои от документите.