Промени в ОУ по застраховки "Злополука и заболяване" и "Медицинска застраховка"

Промени в ОУ по застраховки "Злополука и заболяване" и "Медицинска застраховка" в Дженерали Застраховане АД
Промени в ОУ по застраховки "Злополука и заболяване" и "Медицинска застраховка"
/ Източник: Дженерали Застраховане АД

Злополука и заболяване

Промяна има в следните точки:

т. 8.23    Точката е допълнена със следния текст - Изключението не се прилага при договор по задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“

т. 8.24    Точката е допълнена със следния текст - Изключението не се прилага при договор по задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“

т. 10.1    Актуализирана е санкционната клауза

т. 33    Нова точка - При изрична договореност между страните, при подновяване на договора без прекъсване на застрахователното покритие за Застрахования, диагностицирането на заболяването, довело до покрит по договора риск, може да бъде и в периода на покритието по предходния договор.

т. 34    Нова точка - При договори със срок над една година, при условието на т. 33, диагностицирането на заболяването довело до покрит по договора риск, трябва да бъде в последния едногодишен период на покритие от срока на договора. 

т. 94    Нова точка - касае превалутирането след приемането на България в еврозоната. 

т. 111.1    Към стара точка 108 се допълва нова подточка - Болничният лист трябва да бъде издаден съгласно Наредбата за медицинскатата експертиза

т. 127    Допълнена стара точка 124 - Медицинските разходи следва да са извършени до 3 месеца от злополуката или заболяването.

т. 132.18    Актуализиране на текста на стара точка 129.18

т. 148.14.7    Допълнен текст към стара точка 145.14.7 Медицинска или хирургическа манипулация и интервенция, освен ако е свързана с непосредствено лечение на последиците от злополуката. Не се покрива отстраняването на остеосинтезни материали.

т. 148.35     Стара точка 145.35 Актуализиран е текста за законните наследници 

т. 5 от Приложение 2   -  Отпада

Медицинска застраховка

Промяна има в следните точки:

т. 2.1    Променя се възрастта - „Застрахован” е физическо лице на възраст от 0 месеца до 69 навършени години, към датата на сключване на договора

т. 13.2.1    Актуализирана е санкционната клауза

т. 16.9.2     Отпада "диагностика"

т. 16.22.2    Добавени и "консумативи"

т. 16.25    Отпада

т. 16.26.2    Отпада

т. 16.45    Нова точка - здравни услуги и/или стоки, назначени/предписани и/или закупени преди началото на застрахователното покритие, дори претенцията на Застрахования и/или разходните документи за тях да са с дата след началото на покритието. Изключението по предходното изречение не се прилага ако договорът е бил подновен, без прекъсване на застрахователното покритие за Застрахования

т. 45     Променена - При подновяване на договора без прекъсване на застрахователното покритие за Застрахования, изключението по т. 16.45 не се прилага, като в този случай разходите се възстановяват по договора, в който са извършени.

т. 75.1    Актуализирана 

т. 100    Нова точка - касае превалутирането след приемането на България в еврозоната.