Определяне на застрахователните суми по застраховка Имущества в Дженерали от 01.03.23

Определяне на застрахователните суми по застраховки „Имущество за малък и среден бизнес“ и „Имущество за корпоративен бизнес“
Определяне на застрахователните суми по застраховка Имущества в Дженерали от 01.03.23
/ Източник: Дженерали Застраховане АД

С цел подпомагане процеса на определяне на застрахователните суми по застраховки „Имущество за малък и среден бизнес“ и „Имущество за корпоративен бизнес“, „Всички рискове на имущество и прекъсване на дейността“ и във връзка с постоянно нарастващата инфлация в страната и повишаващите се цени на суровините, стоките и труда, водещи до увеличение на възстановителната стойност на имуществата и разходите за застрахователни обезщетения, Дженерали Застраховане АД взе решение относно:

1. По застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“, приложима за имущества с обща застрахователна сума на активите и сума по „Прекъсване на дейността“ до 2 млн. лв.:

1.1. Застрахователната сума на застрахованите недвижими имущества (сгради) се определя на база тяхната строителна стойност, но не по-малко от минималните застрахователни суми на един квадратен метър РЗП (разгъната застроена площ), посочени в таблица  1,  които застрахователят приема за възстановителна стойност и няма да прилага подзастраховане при настъпване на щета.

1.2. Застрахователната сума на нови движими имущества (МСО, инвентар и др., с изключение на СМЗ), произведени преди по-малко от 12 месеца, определена по тяхната отчетна стойност, се приема за възстановителна стойност от Застрахователя и няма да се прилага подзастраховане при настъпване на щета.

1.3. Застрахователната сума на употребявани движими имущества (МСО, инвентар и др., с изключение на СМЗ) след 12 месеца от датата на производството, се определя на база отчетната им стойност, завишена с коефициент, посочен в таблица 1, която застрахователят приема за възстановителна стойност и няма да прилага подзастраховане при настъпване на щета.

1.4. Допуска се определяне на действителна стойност на движими и/или недвижими имущества на база експертна оценка изготвена от лицензиран оценител преди не повече от 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на полицата.

1.5. В случай, че клиентът избере да определи възстановителната/действителната стойност по собствена методика и/или на база други източници, при определянето на размера на обезщетението ще се прилага правилото за пропорционално обезщетяване в случай, че се установи подзастраховане.

1.6. Вида на Застрахователната сума, начина на определянето ѝ се посочват в предложението въпросник и в полицата в секция „Специални договорености“ и изрично се вписва, ако е съгласно т. 1.1, т. 1.2 или 1.3.

При всички случаи, когато е избрано застраховката да се сключи по възстановителна стойност, в полицата трябва да се посочи, че застрахователната сума е определена по възстановителна стойност, в противен случай при определяне на обезщетенията ще се прилага овехтяване. 

1.7. Застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ може да се сключи като част от пакетна полица „Бизнес Бенефит“, секция ИМСБ, по предефинирани пакети с лимити и покрития, като при определяне на обезщетението не се прилага подзастраховане, при условие че общата отчетна стойност на имуществото не превишава двойния размер на застрахователната сума в избрания пакет. 

1.8. Минималната застрахователна премия по полица „Имущество за малък и среден бизнес“/ „Бизнес бенефит“, секция ИМСБ е в размер на 50 лв., допълнително се начислява 2% данък, съгласно ЗДЗП (Законът за данък върху застрахователните премии).

2. По застраховки „Имущество за корпоративен бизнес“ и „Всички рискове на имущество“: 

2.1. Във всяка оферта към клиент е препоръчително да се посочва опасността от подзастраховане, в случай че застрахователните суми не са актуализирани съобразно възстановителните/действителните стойности на имуществата, посочени от клиента, и се препоръчва завишаването им.

2.2. За определяне на възстановителната стойност на сградите се допуска да се използва методиката приложима за застраховка ИМСБ, посочена в т. 1.1.

ТАБЛИЦА 1