Нова промоция по имуществено застраховане в ЗАД Армеец

Допълнителна отстъпка за периода от 01.11.2023 г. до 28.02.2024 г
Нова промоция по имуществено застраховане в ЗАД Армеец
Източник: ЗАД Армеец

Информираме ви, че ЗАД „Армеец” ще проведе промоция на застраховките „Защитено имущество” (предназначена за имущество на фирми и организации с обща застрахователна сума по една полица до 1 000 000 лв.) и „Защитена фамилия” (застраховка за домашно имущество). За целта за периода от 01.11.2023 г. до 28.02.2024 г. се въвеждат:

 1. Допълнителна отстъпка в размер на 20% в тарифата на застраховка „Защитено имущество”. Останалите отстъпки и завишения в тарифата на застраховката остават без промяна, като сборът на всички отстъпки не може да надвишава 50%, а минималната застрахователна премия по полица след прилагане на всички отстъпки е в размер на 30 лв.
 2. Промоционална тарифа на застраховка „Защитена фамилия”, в която размерите на застрахователните премии за всички покрития са намалени с 20% отстъпка, а минималната премия по една полица е в размер на 18 лв.

Предимствата на застраховка „Защитено имущество“ са следните :

 • Гъвкавост при избора на покрития (задължителен е само пожара, всички други рискове могат да се избират самостоятелно);
 • Бързо и коректно обслужване при сключване на застраховките и възникване на застрахователно събитие;
 • Отлична презастрахователна програма, позволяваща на Армеец да запази нивото на обслужване и при катастрофични рискове;
 • Застраховката може да бъде платена до 4 равни вноски, без да се прилага завишение на премията;
 • Може да бъде сключена за срок по-малък или по-голям от една година;
 • Не се прилага самоучастие.

Предимствата на застраховка „Защитена фамилия“ са следните :

 • Застраховката се сключва на база Лимит на отговорност - изплаща се пълния размер на вредата до размера на избрания лимит (не се прилага подзастраховане - обезщетява се пълния размер на вредата, ако той не надвишава договерения лимит);
 • Процедурата по издаването на полицата е максимално опростена, не се попълва предложение за застраховане;
 • Не се изисква опис на застрахованото движимо имущество срещу кражба чрез взлом и кражба с техническо средство, ако избраният лимит е до 14 000 лв;
 • Лимитите на отговорност се избират от кандидата за застраховане от действащата промоционална тарифа на застраховката, като те могат да бъдат различни за основното покритие и всяка отделна клауза от допълнителното покритие;
 • Допълнителна клауза Ж - Злополука. Осигурява застрахователно покритие за рисковете смърт, временна и трайна загуба на работоспособност на членовете на семейството вследствие злополука;
 • Не се прилага самоучастие.