ДЗИ ще застрахова газовия интерконектор с Гърция

Избраното длужество ще отговаря за покритие на дейността на газопровода IGB във фазата му на експлоатация.
ДЗИ ще застрахова газовия интерконектор с Гърция

„ДЗИ – Общо застраховане“ е избран за водещ застраховател за междусистемната газова връзка Гърция-България. Това е станало след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, проведена от независимият преносен оператор ICGB.

Избраното длужество ще отговаря за покритие на дейността на газопровода IGB във фазата му на експлоатация.

Изтъква се, че рискът ще бъде презастрахован при водещи презастрахователи на международния пазар, които разполагат с кредитен рейтинг най-малко „А-“ (А минус) според Standard & Poor’s или AM Best.

Общата застрахователна премия за всички видове застрахователни полици, включително възможността за удължаване до 24 месеца преди изтичане на първоначалния срок от 12 месеца, е в размер на 2 650 044 евро.

Полицата обхваща следните рискове:

  • Всички рискове за имуществени щети, включително авария на машини/съоръжения и прекъсване на оперативната дейност;
  • Обща застраховка „Гражданска отговорност“, която включва „Отговорност за продукти“, „Отговорност за замърсяване“ и „Отговорност на работодателя“;
  • Рискове, произтичащи от тероризъм, саботаж, стачки, бунтове, граждански безредици и злоумишлени действия, включително прекъсване на дейността;
  • „Отговорност при тероризъм“ – отговорност към трети лица.

От ICGB изтъкват, че сключването на договор с водещ застраховател е важна мярка за минимизиране на рисковете по време на експлоатация на газовия интерконектор, който има стратегическа роля за обезпечаване на доставки природен газ както на национално, така и на международно ниво.