ДЗИ предлага от 06.03.23 нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 2

ЕвроХоризонт 2“ е комбинация между инвестиция с еднократна премия и покритие срещу загуба на живот вследствие на злополука.
ДЗИ предлага от 06.03.23 нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 2
Източник: ДЗИ

Представяме новият застрахователно-инвестиционен продукт „ЕвроХоризонт 2“ на ДЗИ, който ще стартира на 06.03.2023 г., обвързан със структуриран инвестиционен фонд, ето и основните моменти:

 • Застрахователно-инвестиционна програма „ЕвроХоризонт 2“ е комбинация между инвестиция с еднократна премия и покритие срещу загуба на живот вследствие на злополука.
 • Срок на предлагане – от 06.03 до 07.04.2023 г. 

Основни характеристики:

 •  Защита на инвестицията  - на падеж клиентът получава най-малко сумата на първоначалната инвестиция;
 • В края на срока на договора - Фиксирана минимална доходност в размер на 5% и възможност за допълнителна доходност до 40% (възможна обща максимална доходност до 45%);
 • Инвестиционният фонд Optimum Fund World Fix  100-1, управляван от KBC Asset Management,  предоставя възможност за инвестиция както на клиенти консервативен, така и на такива с динамичен рисков профил;
 • Застрахователна защита в случай на загуба на живот при злополука.

Параметри :

 • Срок на програмата -  5 години и 7 дни
 • Начало на застрахователния договор - 21.04.2023 г.
 • Край на застрахователния договор (Падеж) -  28.04.2028 г.
 • Възрастови ограничения за застрахованото лице - От 18 до 70-годишна възраст при сключване на програмата
 • Застрахователно покритие - Загуба на живот вследствие на злополука - Застрахователната сума е равна на еднократната премия, с максимална стойност в размер на до 50 000 евро. При събитие се изплаща Застрахователната сума и стойността на индивидуалната инвестиционна сметка.
 • Валута - Евро
 • Минимална премия - 2 500 Евро

Застрахователно-инвестиционна  програма  ЕвроХоризонт 2 е продукт, осигуряващ защита на капитала в края на срока на договора за нетната инвестирана сума (нетната инвестирана сума представлява еднократната премия (инвестираната сума), намалена с встъпителната такса, която включва премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука и административни разходи на Застрахователя).

ДЗИ предлага от 01.08.2023 г. нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 3 

Друго основно преимущество е фиксирана минимална доходност и възможност за допълнително натрупване на средства. Продуктът предоставя застрахователна защита в случай на загуба на живот вследствие на злополука. С ЕвроХоризонт 2 получавате достъп до инвестиционен фонд Optimum Fund World Fix 100-1 – фонд с фиксирано начало и край, който инвестира в нискорискови активи. Фондът е с рисков индикатор 2 от 7, което означава, че е подходящ дори и за инвеститори с консервативен профил загуба на живот вследствие на злополука.
ЕвроХоризонт 2 е Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд с еднократна премия минимум 2 500 евро. Програмата предоставяща 100% защита на капитала на нетната инвестирана сума с фиксирана минимална доходност в края на срока на договора. 

Инвестиционен фонд Optimum Fund World Fix 100 - 1 e инвестиционен фонд с фиксирано начало и край. Фондът има за цел на падежна дата да изплати 100% от първоначалния размер на нетната инвестирана сума чрез инвестиране в облигации и парични средства, както и да генерира фиксирана минимална доходност в края на срока на договора в размер на 5% от нетната инвестирана сума и възможност за допълнителна доходност в края на срока на договора до 40% от нетната инвестирана сума в зависимост от представянето на фонда (възможна обща максимална доходност до 45%). 
Доходността на фонда е свързана с представянето на кошница от активи на световна селекция от 30 компании с висока пазарна капитализация.

Повече информация може да намерите на сайта на компанията.