ДЗИ предлага от 01.08.2023 г. нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 3

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроХоризонт 3 е продукт, осигуряващ защита на капитала в края на срока на договора за нетната инвестирана сума, фиксирана минимална доходност и възможност за допълнителна доходност.
ДЗИ предлага от 01.08.2023 г. нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 3
Източник: ДЗИ

На 1 август 2023 г. стартира предлагането на нов застрахователно-инвестиционен продукт, обвързан с инвестиционен фонд - „ЕвроХоризонт 3“.

С предлагането на продукта от ДЗИ целят да отговорят на клиентските нужди за нискорискова инвестиция с фиксирана минимална доходност, възможност за добра допълнителна доходност, както и застрахователна защита.

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроХоризонт 3 е продукт, осигуряващ защита на капитала в края на срока на договора за нетната инвестирана сума, фиксирана минимална доходност и възможност за допълнителна доходност.

Продуктът предоставя застрахователна защита в случай на загуба на живот вследствие на злополука.

Срок на предлагане – в периода 01.08 - 28.08.2023 г. 

По време на кампанията за ЕвроХоризонт 3, основен фокус при работа с клиенти е възможността за кръстосана продажба на Еврохоризонт 3 с Евробъдеще.

Основни характеристики:

  •  Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд с еднократна премия от минимум 2 500 EUR
  •  Програма предоставяща 100% защита на капитала на нетната инвестирана сума
  • Програма с фиксирана минимална доходност в края на срока на договора в размер на 9% от нетната инвестирана сума и възможност за допълнителна доходност в края на срока на договора до 40% от нетната инвестирана сума в зависимост от представянето на фонда (възможна обща максимална доходност до 40%)

Параметри :

Срок на програмата -  5 години и 7 дни

Начало на застрахователния договор - 21.04.2023 г.

Край на застрахователния договор (Падеж) -  28.04.2028 г.

Възрастови ограничения за застрахованото лице - От 18 до 70-годишна възраст при сключване на програмата

Застрахователно покритие - Загуба на живот вследствие на злополука - Застрахователната сума е равна на еднократната премия, с максимална стойност в размер на до 50 000 евро. При събитие се изплаща Застрахователната сума и стойността на индивидуалната инвестиционна сметка.

Валута - Евро

Минимална премия - 2 500 Евро

При сключване на програмата се заплаща и вноска Обезпечителен фонд съгласно чл.565 на Кодекса за застраховането, която е в размер на 3.06 евро за целия срок на договора.
От ДЗИ обръщат специално внимание и на следното:
За разлика от предходни емисии на продукта, при ЕвроХоризонт 3 премията за покрития риск „Смърт вследствие на злополука“ (рискова премия) се удържа отделно, а не е част от встъпителната такса по застраховката.

Информация за инвестиционния фонд - Optimum Fund World Fix 100-2

Инвестиционен фонд Optimum Fund World Fix 100-2 е инвестиционен фонд с фиксирано начало и край.

Фондът има за цел на падежна дата да изплати 100% от първоначалния размер на нетната инвестирана сума чрез инвестиране в облигации и парични средства, както и да генерира фиксирана минимална доходност в края на срока на договора в размер на минимум 9% и максимум до 40% от нетната инвестирана сума в зависимост от представянето на фонда.

Доходността на фонда е свързана с представянето на кошница от активи на световна селекция от 30 компании с висока пазарна капитализация.

Повече информация може да намерите на сайта на компанията.