За наука и изследвания у нас са похарчени 0,75% от БВП през предходната година

За наука и изследвания у нас са похарчени 0,75% от БВП през 2022-ра година
За наука и изследвания у нас са похарчени 0,75% от БВП през предходната година
Източник: НСИ

Интензивността на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2022 година, измерена като процент на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт, възлиза на 0.75% и е с 0.02 пункта по-ниска в сравнение с 2021 година, сочат данните на НСИ. Като обсолютна стойност в същото време разходите за НИРД са 1 265.6 млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодното им нарастване през периода 2018 – 2022 година.

Сектор „Предприятия“ е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 67.8% от общите разходи за НИРД през 2022 година. Следва сектор „Държавно управление“, чиито научни институти и организации формират 25.4%. Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 6.3%, а от нетърговските организации – на 0.5%.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2022 г. най-голям е делът на чуждестранните източници на средства за осъществяване на НИРД – 40.0%. Сектор „Предприятия“ финансира 34.7%, а държавният бюджет – 24.6%.

През 2022 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 27 090 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.8% повече в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47.1%. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 17 487 души, което е със 7.7% повече спрямо 2021 година.