Наети лица и средна брутна работна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2023 година

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. - 1 703 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната.
Наети лица и средна брутна работна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2023 година
Източник: НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2023 г. се увеличават с 3.9 хил., или с 2.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 147.4 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 21.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.5%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - със 7.2% е регистрирано в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.3 и 13.1%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.7 хил., или с 1.9% повече в сравнение с края на март 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 1.3 хил. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.1 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 20.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.6% и „Операции с недвижими имоти“ - със 7.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2023 г. спрямо края на март 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 0.5 хил., което в проценти е с 3.6%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2023 г. е 1 703 лв., за февруари - 1 673 лв. и за март - 1 733 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. - 1 703 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 603 лв., София - 1 737 лв. и Стара Загора - 1 726 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Образование“ - със 17.9%,
„Административни и спомагателни дейности“ - с 9.9% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 9.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 19.3% спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 205 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 075 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 557 лева

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Други дейности“ - 1 146 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 164 лева;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 363 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 21.3%, а в частния сектор - с 18.6%.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:

Методология 
Данни