До 420 млн. лв за разработване и внедряване на иновации се очакват през 2023 г.

Предвидени са 420 млн. лева за разработване и внедряване на иновации и 117,5 млн. лева за подобряване на производствения капацитет в семейните предприятия.
До 420 млн. лв за разработване и внедряване на иновации се очакват през 2023 г.

До края на 2023 г. стартират 3 грантови процедури с обща стойност 537.87 млн. лева, финансирани от новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която е Европейско финансиране за бизнеса в периода 2021-2027. Програмата продължава мисията на действащата в периода 2014-2020 г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в подкрепа на прехода на българския бизнес към конкурентоспособен, зелен бизнес и базиран на знанието растеж. Предвидени са 420 млн. лева за разработване и внедряване на иновации и 117,5 млн. лева за подобряване на производствения капацитет в семейните предприятия.

 

# Процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа за разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, които са насочени към създаването на нови продукти или услуги. Разбирането за иновация, което е възприето от Управляващия орган на програмата се базира на определението в Наръчника от Осло, че иновацията е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието по отношение на своите свойства или начини на използване.

Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в други функционални характеристики. Задължително условие е разработваните иновации да попадат в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021 – 2027 г., а именно:

  • Информатика и ИКТ;
  • Мехатроника и микроелектроника;
  • Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;
  • Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии;
  • Чисти технологии, нисковъглеродна и кръгова икономика.

 

Допустимите за участие са МСП (микро, малки и средни предприятия), както и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон. Специфично условие е, че големите предприятия могат да кандидатстват само в сътрудничество с МСП, но не и самостоятелно. За разлика от повечето процедури за разработване на иновации изпълнени до момента, при текущата, кандидатите трябва да са съществуващи компании с финансова история, а не стартъпи.

Проектите може да включват разходи за възнаграждения, външни услуги, оборудване и инструменти и оперативни разходи. Минималната безвъзмездна помощ, която може да се заяви е 50 000 лева, а максималната 500 000 лева. Интензитет на подпомагане е до 60% от общо допустимите разходи. Тоест при проект с обща стойност 700 000 лева, безвъзмездната помощ, която ще получи кандидатът, е до 420 000 лева.

Общият бюджет на процедурата от 127 млн. лева е безпрецедентен за разработване на иновации. За сравнение в програмният период 2014 -2020 г. първата процедура за разработване BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, стартира с бюджет от 30 млн. лева и бяха финансирани едва 83 проекта при повече от 500 успешно преминали техническа и финансова оценка. В последваща процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с бюджет 68 млн. лева, финансираните проекти бяха 137 при повече от 200 одобрени. При среден грант 350 000 лева при предстоящата процедура, се очаква средствата да достигнат до най-малко 360 компании.

Планираният бюджет от 127 млн. лева е целият разполагаем ресурс на програмата за извършване на научно изследователска и развойна дейност до 2027 г. Тоест това е последната грантова схема за иновации в начален етап на развитие и впоследствие компаниите ще могат да се възползват само от финансови инструменти за научна дейност и експериментално развитие.

Стартиране на процедурата: Март, 2023 г.     Срок за кандидатстване: 6 месеца

 

# Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“

Фокусът на процедурата е подкрепа за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на продуктови и производствени иновации. Допустимите кандидати са МСП (микро, малки и средни предприятия), както и големи предприятия с до 499 заети лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон. Кандидатите трябва да имат поне история от поне три приключени финансови години.

Както при процедурата за разработване на иновации, е задължително проектите да попадат в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021 – 2027 г.

Основната разлика между двете процедури е, че при разработване на иновации дейностите са съсредоточени в началния етап на научно изследователска и развойна дейност и достигат до максимално ниво на развитие тестване в операционна среда, докато при внедряване задължително условие е етапите на изследване и развитие да са приключили  преди кандидатстване и потенциалните бенефициенти да притежават правата върху интелектуалната собственост. Проектите включват инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, както и разходи за външни услуги пряко свързани с процеса на внедряване на иновацията.

Минималната безвъзмездна помощ по процедурата е 50 000 лева, а максималната 700 000 лева. Интензитет на подпомагане е до 45% от общо допустимите разходи, което произтича от факта, че процедурата е насочена към предприятия в зрял етап от развитието си, които са добре позиционирани на пазара и могат да осигурят устойчивост на резултатите.

Стартиране на процедурата: Април, 2023 г.    Срок за кандидатстване: 3 месеца

 

# Процедура „Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“

Процедурата е еквивалент на добре познатата на бизнеса технологична модернизация, но с фокус семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии и занаятите. Целта ѝ е повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.

В България не съществува официална дефиниция за „семейно предприятие“, но се очаква за целите на процедурата да се възприеме европейската практика, която определя едно предприятие като семейно, когато по-голямата част от правата за вземане на решения са в ръцете на едно или повече физически лица, които са създали дружеството или са придобили дялов капитал в него, или в ръцете на техните съпрузи, родители, деца или преки наследници на децата им и най-малко един представител на семейството или сродник участва в ръководството или управлението.

Компаниите могат да кандидатстват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси. Минималната безвъзмездна помощ по процедурата е 50 000 лева, а максималната 150 000 лева. Интензитет на подпомагане е до 50% от общо допустимите разходи.

Стартиране на процедурата: Септември, 2023 г.    Срок за кандидатстване: 3 месеца