В държавата ни вече има Съвет по цифровото десетилетие

Съвет по цифровото десетилетие ще провежда държавната политика в областта на информационното общество и информационните технологии
В държавата ни вече има Съвет по цифровото десетилетие
Източник: МС

Министерският съвет измени постановление от началото на 2022 година, с което създава Съвет за електронно управление при Министерския съвет и Съвет по цифровото десетилетие. За негов председател е определен министърът на електронното управление, който провежда държавната политика в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт.

Служебната правителство се аргументира с досегашното разпокъсано и несинхронизирано изпълнение на различни мерки и проекти в държавите членки. То е показало, че подходящият и ефективен начин за справяне с предизвикателствата и постигане на цифровата трансформация, е централизираният и координиран подход, с точно определени и ясни цели и принципи, и с активното участие на самите държави. Това е заложено в основополагащия европейски документ в областта на цифровата трансформация – политическата програма „Цифрово десетилетие“, очертаващ визията, целите, мерките и механизмите за сътрудничество, чрез които до 2030 г. ЕС ще постигне цифров суверенитет, зачитане на основните граждански права и принципи на правовата държава, достъпност на услугите, равенството и подобряването на качеството на живот.

Пропомня се, че с решение на Европейската комисия от 2022 г. е създаден Управителен съвет за цифровото десетилетие, който да подпомага и консултира ЕК и да улеснява сътрудничеството между нея и държавите членки. В това решение изрично е посочено, всяка държава да има само един титулярен член в Управителен съвет за цифровото десетилетие, който да бъде и единствена контактна точка по всички въпроси на цифровата трансформация.

Създаването на Съвет по цифровото десетилетие ще гарантира ефективното и качествено участие на българската страна при разработването, изпълнението и отчитането на мерките и дейностите, включени в Европейската политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г., ни информират от МС.