Окончателно одобриха дружествата с променлив капитал

Иновативните стартъпи вече могат да започват дейността си, без да записват размер на капитала
Окончателно одобриха дружествата с променлив капитал

С голямо мнозинство депутатите одобриха на второ четене новото юридическо лице в българския правен мир – Дружество с променлив капитал (ДПК).

Така се разширява списъкът на търговските дружества, като към събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции добавиха и дружество с променлив капитал.

Дружеството с променлив капитал, инициирано от BESCO, е най-радикалната промяна в Търговския закон от 30 години и представлява алтернатива на наличните ООД и АД за бизнеса

, коментираха от Българската предприемаческа асоциация (BESCO), която е инициатор на промените.

Според вносителите на предложението за създаване на нова правна форма ще се отговори на нуждите на иновативните стартъп компании. Капиталът на този тип дружества няма да подлежи на вписване в Търговския регистър и реално той може да е 1 ст.

Целта е новото юридическо лице да бъде насочено към разработване на иновативен продукт или услуга, като след успех то ще може да бъде трансформирано в публична компания чрез предлагане на регулираните пазари или продадено на друг инвеститор.

Първоначалните разходи за учредяване са намалени. Предвидено е минимално съдържание на дружествения договор. Предлага се и свободно прехвърляне на дружествени дялове и минимален набор от права и задължения на съдружниците.

Капиталът на ДПК може да бъде и една стотинка. Общото събрание на дружеството ще взима решенията за издаване на права за придобиване на дружествени дялове. Но как точно ще става издаването и упражняването на правата за придобиване на дружествени дялове ще трябва да бъде посочено в дружествения договор, с който самото дружество е създадено. Целта е да се даде възможност на стартиращи компании от сферата на високите технологии по-лесно да могат да набират капитал.

Дружества с променлив капитал могат да бъдат само малки и средни предприятия. Това са дружества с персонал под 250 души, които имат годишен оборот до 97,5 млн. лв. или активи до 84 млн. лв. Ако едно ДПК се разрасне и вече не отговаря на тези условия, ще трябва да се пререгистрира в някое от досега познатите дружества, например в акционерно дружество.

Капиталът на ДПК въобще няма да бъде вписван в Търговския регистър. В самото дружество ще трябва да се съхранява книга на съдружниците, в която са записани всички собственици на дялове от предприятието. Това, заедно с по-опростената форма на управление ще намали административните разходи на тези дружества.

Дружествата с променлив капитал ще се управляват от общо събрание и управителен съвет или управител. Това е по-опростена форма на управление от тази на акционерните дружества, където има надзорен и управителен съвет.