Вътрешна миграция

За нуждите на статистиката, промяната на местоживеенето се счита за миграция, когато лицето остане на новия си адрес повече от 12 месеца.
Вътрешна миграция

Под миграция се разбира всяка промяна на обичайното местоживеене на едно лице. Когато тази промяна се случи на територията на държавата, която то обитава, тогава става въпрос за вътрешна миграция (например, ако лице от Пловдив се премести в Бургас).

Причините за това могат да бъдат свързани със смяна на работното място, но също така и с образование или закупуване на ново жилище. За нуждите на статистиката, промяната на местоживеенето се счита за миграция, когато лицето остане на новия си адрес повече от 12 месеца.