Дълготрайни материални активи (ДМА)

За дълготрайни материални активи (ДМА) се приемат всички материални ресурси на предприятието, които се използват повече от един отчетен период (за стопански и други цели).
Дълготрайни материални активи (ДМА)

За дълготрайни материални активи (ДМА) се приемат всички материални ресурси на предприятието, които се използват повече от един отчетен период (за стопански и други цели). Според българското законодателство за да може един материален актив да влезе в тази група, неговата стойност трябва да е равна на най-малко две минимални работни заплати.

В групата на дълготрайните материални активи влизат: земи, сгради, машини, както и разходите за тяхното придобиване и ликвидация. Освен за счетоводните нужди на предприятието, информацията за състоянието и размера на ДМА е важна за оценката на неговото финансово състояние.

Инвестициите на предприятията в ДМА се считат за важен индикатор за състоянието на икономиката - колкото по-високи са те, толкова по-добре.

Друга форма на собственост на фирмата, като патентите, спадат към дълготрайните нематериални активи.