Бюджетен дефицит

Дефицит се наблюдава тогава, когато разходите за определен период надвишават приходите.
Бюджетен дефицит

Бюджетният дефицит е стандартен показател за оценка на финансовото състояние на една държава. Дефицит се наблюдава тогава, когато разходите за определен период надвишават приходите. Може да бъде представен като номинална стойност, но най-често се изчислява като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) на дадена държава.

Така например, за 2015 г. отчетеният бюджетен дефицит на България като номинална стойност възлиза на 760 млн. евро, което представлява 1,7% от БВП на страната. Дефицитът често бива компенсиран с помощта на заеми, но когато това е възможно, може да бъде адресиран и със съществуващи резерви.

Обратно - когато приходите на една държава са по-високи от нейните разходи се формира бюджетен излишък.