Акциз

Акцизът е косвен (непряк) данък, и представлява наложена от държавата надбавка към цената на дадена стока.
Акциз

Акцизът е косвен (непряк) данък, и представлява наложена от държавата надбавка към цената на дадена стока. За разлика от много други данъци, акцизът има силно изявена регулаторна функция, чиито стремеж е да промени поведението на потребителя. Поради тази причина с акцизи се облагат някои стоки, които се считат за вредни за здравето на хората, като тютюневите изделия, енергийните продукти и алкохолните напитки.

Акцизите формират значителна част от крайната цена на някои видове стоки.

Така например:

В България акцизът върху горивата възлиза на 71 стотинки от цената на всеки литър бензин, което е и минималното ниво в рамките на ЕС.

В рамките на ЕС минималната акцизна тежест* върху цигарите е 90 евро за всеки 1000 къса, т.е. 1,80 евро за всяка кутия цигари. Има и други изисквания, като например това, че акцизът не може да е по-малко от 60% от крайната продажна цена, освен ако надхвърля 115 евро/1000 къса. 

* Трябва да се има предвид, че при цигарите се прилагат два акциза - специфичен (който е твърда стойност) и адвалорен (който зависи от цената на самите цигари). Така при по-скъпите цигари всъщност се заплаща и по-висок акциз.