Икономисти прогнозират проблем недостига на работна ръка у нас

Коефициентът на безработица се очаква да намалее от 4.3% през 2023 г. до 4.0% през 2027 г.
Икономисти прогнозират проблем недостига на работна ръка у нас

Ускорение на икономическия растеж през 2024 година, леко забавяне на потреблението и на инфлацията, все по-трудно осигуряване на работна ръка. Това са акцентите в пролетната макроикономическа прогноза на Института за анализи и прогнози към финансовото министерство.

През 2023 г. се наблюдаваше влошаване на икономическата активност в ЕС, в среда на рестриктивна парична политика и оттегляне на част от фискалните стимули. През прогнозния период се очаква умерено подобрение във външната среда. Темпът на икономически растеж в ЕС ще се ускори през 2024–2025 г., но ще остане под средните стойности от периода преди пандемията.

ЕС прие правилата за незабавните картови плащания в евро

През 2023 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт на България достига 1.8%. През 2024 г. се очаква ускорение на растежа до 3.2% подкрепено от вътрешното търсене. За периода 2025–2027 г. прогнозата е за леко забавяне в растежа на потреблението на домакинствата в синхрон с динамиката на доходите и кредитната активност, като в резултат растежът на икономиката ще бъде в рамките на 2.7–2.6%.

Подобрението на външната среда ще подкрепи нарастването на износа. Нарастването на вноса, в резултат на силното вътрешно търсене, ще е по-високо от това на износа и приносът на нетния износ към растежа на БВП ще е отрицателен.

Заетостта се е увеличила с 1% през 2023 г. През прогнозния период темповете на нарастване на заетостта ще се забавят, основно поради негативното демографско развитие в страната и изчерпващите се възможности за увеличаване на предлагането на труд.

МЗХ продължава политиката по съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

Коефициентът на безработица се очаква да намалее от 4.3% през 2023 г. до 4.0% през 2027 г. Все по-ограничени са възможностите за преход от безработица към заетост и основното допускане на авторите на прогнозата е, че през следващите години увеличаването на заетостта ще се случва преимуществено чрез привличане на част от неактивните лица обратно в работната сила или чрез привличането на работна сила от други държави.

През 2024 г. нарастването на компенсацията на един нает се очаква да се забави, следвайки забавянето на инфлацията, динамиката на заетостта и ускорението на растежа на реалната производителност на труда. В номинално изражение, темпът на растеж на показателя е оценен на 9.3%. По-висок принос се очаква по линия на затегнатите условия на пазара на труда и нарастващия недостиг на работна сила както и поради нарастването на минималната работна заплата в страната, в съответствие с приетите нормативни промени за нейната актуализация. Нарастването на доходите от труд ще продължи да се забавя до края на прогнозния период в резултат на забавянето на инфлационните процеси и по-ниския принос от корекциите на минималната работна заплата.

Потребителите нямат полезен ход при индексацията на цените от телекомите

Процесът на намаление на инфлацията в страната, който се наблюдава от октомври 2022 г., се очаква да се запази. Средногодишната инфлация за 2024 г. се прогнозира на 2.4%, а тази в края на годината ще се забави до 2.3%. Най-високо поскъпване и най-голям принос ще имат компонентите на базисната инфлация и в частност услугите. През следващите години инфлацията в края на годината ще продължи плавно да се забавя, по линия най-вече на очакваната динамика при международните цени.

През 2024 г. се прогнозира дефицит по текущата сметка от 1.3% от БВП като основен фактор за изменението ще е изпреварващото нарастване на вноса спрямо износа на стоки.

Анализът отчита, че нарастването на кредита за частния сектор остава силно и в края на 2023 г. възлиза на 12%. През 2024 г. растежът на вземанията от частния сектор се прогнозира да бъде около 9.7%. Кредитът за домакинства се очаква да се забави, но нарастването му ще остане относително високо, подкрепено от все още силното нарастване на номиналните доходи. Годишното нарастване на вземанията от предприятията в края на 2024 г. ще бъде около 8.1% при 9.4% в края на 2023 г. До края на прогнозния период се очаква кредитът за домакинствата да продължи да забавя растежа си.

Външни фактори на влияние

Продължаващото забавяне на инфлацията ще допринесе за преминаване към политика на лихвени понижения от ЕЦБ и постепенно подобрение на условията за финансиране. Очакванията са растежът в ЕС да остане потиснат в началото на 2024 г., след което да се ускори, достигайки 1% за годината и 1.7% през 2025 г. На фона на устойчивия растеж на БВП в САЩ и някои от развиващите се страни през изминалата година, прогнозите са световната икономика да продължи да нараства с около 3.1–3.2% в средносрочен план. Темповете и в ЕС, и в глобален план остават под средните стойности спрямо периода преди пандемията.