Позиция на УС на БФС във връзка с предложение на НЗОК за сключване на анекс към действащите Условия и ред

Български фармацевтичен съюз изразява позицията си във връзка с Вашето предложение за сключване на анекс
Позиция на УС на БФС във връзка с предложение на НЗОК за сключване на анекс към действащите Условия и ред
Източник: БФС

ДО

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА –

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, участващи в преговорите по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО

ОТНОСНО: На Ваш ИЗХ.№ 17.03.9/28.03.2023

УВАЖАЕМА Д-Р ПЕНКОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЗОК,

С настоящето Български фармацевтичен съюз изразява позицията си във връзка с Вашето предложение за сключване на анекс, с който се продължава срокът на действие на съществуващите Условия и ред – не по-късно от 31.05.2023г.

Приемаме изключително сериозно и отговорно Вашето предложение за удължаване на срока на действие на акта по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО. Наясно сме, че ситуацията, в която се намираме, изисква компромис и от двете страни, тъй като липсата на решение би довела до ограничаване достъпа на здравноосигурените лица до лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. По проекта на настоящите Условия и ред работихме в продължение на почти пет месеца, като резултатът, който постигнахме, е договаряне на разпоредби, които позволяват подобряване на контрола при предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. Както знаете, причината Български фармацевтичен съюз да подпише анекс за удължаване срока на действие през декември на 2022г. беше, че е необходим по-дълъг срок за обсъждане между преговарящите на спорните разпоредби от Условия и ред, касаещи контрола. В края на преговорния процес съгласие бе постигнато по всички спорни въпроси, касаещи въвеждането на контроли, за което и двете страни направиха взаимни компромиси. Не виждаме основателна причина, поради която договорените текстове не биха могли да влязат в сила. Считаме, че въвеждането им би подобрило контрола върху разходването на публични средства, както и би облекчило дейността на търговците на дребно с лекарствени продукти и в този смисъл – наложително е това да се случи. Блокирането на въвеждането на вече договорения ред за упражняване на контрол с изисквания, които не сме обсъждали в рамките на преговорния период, компрометира съвместните ни усилия в тази посока, както и целия договорен процес, вкл. подкопава доверието на пациенти и медицински специалисти в институциите.

В този смисъл, ръководството на БФС настоява за въвеждането на договорените автоматизирани контроли при предписване и отпускане на лекарствени продукти, със срок за техническа реализация не по-късно от 01.07.2023г.

Осъзнавайки нашия дълг към обществото и в името на възстановяване на диалога с представителите на НЗОК се съгласяваме да подпишем анекс, с който да продължим действието на съществуващите Условия и ред до 30.04.2023 г. Успоредно с това настояваме да подпишем и договорените вече Условия и ред, които да влязат в сила след изтичане срока на действие на анекса – 01.05.2023 г. Считаме това предложение за разумно, тъй като по този начин гарантираме, че от 01.04.2023 г. достъпът на ЗОЛ до лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, няма да бъде преустановен, както и че договореният ред за упражняване на контрол ще започне да функционира в сроковете, договорени в новите Условия и ред. В допълнение, срокът за обществено обсъждане на нормативния административен акт, какъвто е актът по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, ще бъде спазен. Също така, като лоялен договорен партньор, какъвто винаги сме били на НЗОК, считаме за необходимо своевременно да Ви уведомим, че по спорните текстове, касаещи достъпа на пациентите до лекарствени продукти и въвеждането на задължение на търговците на дребно с ЛП да подават повторно верификационни данни към НЗОК, срещу което се противопоставяме, Български фармацевтичен съюз няма да промени позицията си независимо от периода на действие на анекса. По тези предложения сме изразили становището си, като оставаме отворени да продължим дискусията в посока, която ще удовлетвори и двете страни.

За да не останат пациентите без достъп до ЛП, МИ и ДХСМЦ реинбурсирани от НЗОК, Български фармацевтичен съюз предлага подписване на анекс за удължаване на действието на настоящите Условия и ред до 30.04.2023 г. едновременно с нови Условия и ред, включващи вече договорените контроли (при запазване на чл. 17 от действащите Условия и ред: При изразено желание от страна на ЗОЛ/получателя изпълнителят може да отпусне по-малко количество от предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ в електронното предписание и включено предложението на БФС за текста на параграф 10: При осигурена техническа възможност за сравняване на данните от възложителя с информацията от регистрите на Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) и след двумесечен период на проверка на правилното функциониране на системата, възложителят ще заплаща на изпълнителя стойността на отпуснатите лекарствени продукти от електронното предписание, след като извърши проверка на отчетените продукти с подадените от изпълнителите в регистрите на БОВЛ верификационни данни за съответния лекарствен продукт, съдържащ елементите на верификационния код. За времето на проверката възложителят изпраща информация на аптеките за лекарствени продукти, които не биха били заплатени по това основание), които да влязат в сила от 01.05.2023 г. Двата документа трябва да се подпишат едновременно.

В заключение, ръководството на Български фармацевтичен съюз изразява надежда, че ще приеме нашите предложения.

С уважение:

Маг.-фарм. Димитър Маринов – Председател на УС на БФС