Далл Богг - Нова тарифа за Гражданска отговорност

Новата тарифа по ЗЗ "Гражданска отговорност на автомобилистите" влиза в сила от 15.02.2023 г.
Далл Богг - Нова тарифа за Гражданска отговорност
/ източник: ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Промяната се изразява само в частта ОТСТЪПКИ, и е както следва:

III. ОТСТЪПКИ по тарифата:

     
1. При липса на ПТП за последните 3 г. - от 14 % се променя на 15 %

2 . Стаж на водача над 5 г. - от 14 % се променя на 16 %

 

 

I. ЗАБЕЛЕЖКИ:

Въз основа на една застрахователна премия и през целия срок на договора, застраховката осигурява покритие за територията на: 

Република България; държава членка на ЕС; трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение; трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта”.

 1. Към първата вноска се прибавят 16 лв. за ГФ и ОФ
 2. Към всяка вноска, без сумите за ГФ и ОФ, се начислява и 2 % данък, съгл. ЗДЗП.
 3. Премията може да се разсрочва на две или четири вноски.
 4. За леки и товарни автомобили до 3,5 тона вкл., след съгласуване с ЦУ на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД премията може да се разсрочи и на 12 вноски, като завишението е 2 лв. на вноска.
 5. Всички товарни автомобили се тарифират спрямо тяхното общо тегло.
 6. Леките автомобили, собственост на ФЛ, се тарифират спрямо адресната регистрация на собственика

II КРАТКОСРОЧНА ТАРИФА:

 1. Прилага се само за МПС с временни и транзитни номера, като процент от годишната премия при еднократно плащане за първи регион за съответния вид МПС.
 2. Не се допуска разсрочване на краткосрочната тарифа на вноски.
 3. Не може да се сключи застраховка са срок по-малък от 30 дни.
 4. Към премията по краткосрочна тарифа се прибавят 16 лв. за ГФ и ОФ
 5. Към премията по краткосрочна тарифа, без сумите за ГФ и ОФ се начислява и 2 % данък, съгл. ЗДЗП.

III. ОТСТЪПКИ по тарифата:

 1. При липса на ПТП за последните 3 г. - 15 %
 2. За подновяване без щета - 8 %
 3. Стаж на водача над 5 г. - 16  %
 4. За ключови клиенти на дружеството - след съгласуване с ЦУ
 5. При директен бизнес - до 15 %
 6. При онлайн застраховане - до 20 %

IV. ЗАВИШЕНИЯ по тарифата:

 1. При използване на МПС като учебно средство и за МПС със специален режим на движение- до 20 %
 2. За МПС като спортно средство - до 100 %
 3. За автомобили рент а кар (под наем) - до 50 %
 4. За автомобили извършващи таксиметрови услуги - до 100 %
 5. При превоз на опасни товари - до 100 %
 6. При наличие на ПТП през последните три години - до 25 %
 7. При автомобили с дясна дирекция на управление - до 50 %
 8. За завишен застрахователен риск - до 1 000 %
 9. За три или повече автомобила на едно лице - до 1 000 %

Новата тарифа по ЗЗ "Гражданска отговорност на автомобилистите" влиза в сила от 15.02.2023 г.