Застраховка Гаранции от България Иншурънс

Нов продукт в портфолиото на компанията
Застраховка Гаранции от България Иншурънс
ЗК България Иншурънс“ АД

Представяме на Вашето внимание новият продукт от портфолиото на застрахователна компания България Иншурънс - застраховка Гаранции.

Застраховката покрива риска от пълно или неточно неизпълнение на задължения от страна на Застрахования по договор.

Покрити рискове:

 • Гаранция за добро изпълнение; 
 • Гаранция за авансово плащане;
 • Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване;
 • Гаранция за участие в търг, конкурс или обществена поръчка.
 • Други гаранции.

Какво не покрива застраховката ?

 • Договорът между Застрахования и Бенефициента е сключен в нарушение на закон или друг нормативен акт;
 • Промени по сключения договор между Застрахования и Бенефициента, които не са несъгласувани писмено със Застрахователя;
 • Война, гражданска война, нападение, вражески действия, военен преврат, терористични действия, граждански размирици, митинги, демонстрации, протести, вандализъм или всяко друго действие на застрахованото лице, което е нарушение на обществения ред и е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс;
 • Атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти и замърсяванията от тях, йонизираща радиация, производствени аварии и последващи химически замърсявания, земетресение, изригване на вулкани и други природни бедствия с катастрофичен характер;
 • При форсмажорни обстоятелства (събития) изцяло зависещи и дължащи се на непредвидими, непрогнозируеми събития или непреодолима сила, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване;
 • Умишлени действия или груба небрежност на Бенефициента, неговите работници, служители, представители и съдружници или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон.

Необходими документи за оценка на риска: 

 • Договор или проекто-договор с възложителя, ведно с Ценово и Техническо предложение;
 • Решение за избор на изпълнител;
 • Образец на гаранция, изисквана от възложителя (в случай, че е налична);
 • Заверени финансови отчети (баланс и ОПР) за 3 финансови години назад;
 • Междинен отчет за текущата финансова година (при готовност);
 • Представяне на компанията;
 • Договор/споразумение за създаване (В случай че кандидатът за застраховане е ДЗЗД);
 • Списък със завършените проекти за период от 3 години и проекти в процес на изпълнение (в случай, че данните не са попълнени в т. 14 от въпросника);

За повече информация в сайта на дружеството.