Промени по застраховка „Помощ при пътуване" в ДЗИ

Нови ОУ с покритие за COVID в сила от 10.04.2023 год
Промени по застраховка „Помощ при пътуване" в ДЗИ
Източник: ДЗИ ОЗ ЕАД

С цел подобряване на конкурентоспособността на нашия продукт и улесняване на продажбения процес са разработени промени в Общите условия, в сила от 10.04.2023 г.

Накратко промените по продуктова линия „Помощ при пътуване в чужбина“ са следните:

 • Въвежда се дългоочакваното покритие за COVID и се премахва ограничението за страните, класифицирани от МвНР като 4-та степен на опасност.
 • В раздел „Изключения“ се добавя нов текст:
  „Застрахователят не носи отговорност /не предоставя покритие и не дължи обезщетение/, както и не дължи възмездяване под каквито да било други форми по настоящите Общи условия, в държави или икономически зони, спрямо които има наложени търговски и икономически санкции, прилагани съгласно резолюции на ООН, или търговски и икономически санкции, закони или регулации на Европейския съюз, Обединеното кралство, САЩ и Р България.“
 • Допълва се т. 7.5. със следното: „както и в случай, че е сключен застрахователен договор след началото на пътуването и в рамките на 48 часа е настъпило застрахователно събитие.“
 • Изменя се т. 7.24. от ОУ за Инсис 9 / т. 7.25. от ОУ за Инсис 10, като придобива следното съдържание:
  Всякакви разходи, възникнали:

  а) вследствие на епидемия или пандемия, обявена от съответните официални органи, в т.ч. Световна здравна организация, с изключение на медицински разходи, причинени от SARS-CoV-2/ Covid-19;

  б) при пътуване, предприето в регион и/или държава, за които има предупреждение от българските или местните официални власти за незабавното им напускане, класифицирани с V ниво на риск от Министерство на външните работи на Република България.

За повече информация ДЗИ ОЗ ЕАД.