Разликите между допълнително здравно осигуряване и застраховката „Живот“

Разликите между допълнително здравно осигуряване и застраховката „Живот“

Хората, които искат да си направят допълнителна здравна застраховка, често се чудят към кой вид услуга да се насочат. Един от най-често задаваните въпроси е свързан с това каква е разликата между застраховка “Живот” и допълнителното здравно осигуряване. Научете повече относно приликите, различията и особеностите на двата вида застрахователни продукти.

Задължително и допълнително осигуряване

Съществуват два основни вида здравно осигуряване – задължително и доброволно здравно застраховане, явяващо се допълнително. Според Конституцията на Република България, наличието на здравно осигуряване е право на всеки гражданин. Сумата по него се определя в зависимост от осигурителния доход, като процентът е фиксиран – 8 % и се поема от работодателя и служителя в съотношение 60/40.

Задължителният вид, който се реализира от НЗОК, предоставя на всяко здравно осигурено лице пакет от безвъзмездни услуги, които касаят здравословното му състояние – безплатни прегледи и изследвания чрез направления в болнични и лабораторни заведения, които работят с НЗОК. Услугите в този пакет са еднакви за всички и в повечето случаи се определят като недостатъчни.

Ако искате да се възползвате от по-различни и специални такива, може да се насочите към възможността от допълнително здравно застраховане, посредством дружества, притежаващи лиценз, получен от Комисията по финансов надзор. Тази възможност ви предлага финансово обезпечаване при възникване на редица събития, като заболявания, злополуки, необходимост от оперативна и друга намеса, прегледи при специалист без направление, както и възстановяване на разходи за закупени лекарства. За да се възползвате от това обезпечаване и покриване на определена сума, вие трябва да платите премия, определена в договора, сключен със застрахователя. От тази услуга могат да се възползват както физически лица, така и техните семейства. Компаниите предлагат възможност и на корпоративните клиенти да се възползват от здравно застраховане, което през последните пет години е в т.нар. пакет от ползи предоставени от работодателите на служителите.

Какво покрива допълнителното осигуряване?

Когато сключвате договор със застрахователната компания, вие ще трябва да изберете пакет от услуги, които се покриват. Детайлното съдържание може да откриете в полицата, както и в съответната интернет страница на застрахователя.

Покритието, което се осигурява, касае:

  • Болнична помощ – тук се включват услуги, като хоспитализиране, провеждане на лабораторни и други изследвания. Към болничната помощ се причисляват манипулации, операции, избор на екип, рехабилитация, лечение, възстановяване, физиотерапия при нужда. Покритието важи, независимо от това дали оперативната намеса е с малка или голяма сложност. Към покритието на застраховката се включва и високоспециализирана хирургия, както и консумативи за различните манипулации.
  • Извънболнична помощ – първични и вторични прегледи при специалисти, инструментални, ендоскопски и лабораторни изследвания, физиотерапия и образна диагностика. Тук се включва и дентално лечение.
  • Възстановяване на разходи – в това число се причисляват разходи за лекарства, за закупуване на консумативи, за диоптрични стъкла, служещи за коригиране на зрението.
  • Транспорт – медицински или санитарен. Обърнете внимание, че при това покритие има лимит на сумата, която зависи от застрахователната компания и нейните условия.

При някои от услугите има отлагателен период на действие на застрахователния договор и/или самоучастие в определен размер. За подробна информация относно покритието, самоучастието и други важни аспекти, като определяне на вноските, се допитайте до застрахователните консултанти на дружеството или брокера ви.

Какво трябва да знаете за застраховка “Живот”?

Застраховка “Живот” предлага сигурност и финансово обезпечение при настъпване на непредвидени обстоятелства. Най-често се сключва при вземане на кредит и наличие на финансова отговорност към други хора. Покритията, които се причисляват към застраховка “Живот”, касаят временна и постоянна нетрудоспособност, хирургическа намеса и болничен престой, наличие на тежки, труднолечими и нелечими болести.

Основното покритие на този застрахователен продукт е именно загубата на живот.

За определяне на премията, която дължите към застрахователя, се взема предвид текущото здравословно състояние, както и възрастта на лицето. При настъпване на някой от рисковете, сумата се изплаща на застрахованото лице или в случай на смърт, на неговото семейство. Ако решите, може да промените покритията и да надградите своя лимит по застраховка “Живот”.

Какви са основни разлики между допълнителната здравна застраховка и “Живот” и как да изберете?

И двете застраховки касаят здравето ви и ви предоставят финансово обезпечение при настъпване на посочените рискове. Двата варианта са доброволни и нямат задължителен характер. Те подпомагат планирането на личните ви финанси, касаещи непредвидени и планови обстоятелства, свързани с вашето здраве. При лични вноски може да ползвате данъчно облекчение, което се равнява на 10 %.

Основната разлика между здравното застраховане и застраховка “Живот” е, че в първия случай, обезпечението е съсредоточено към вас и няма покритие при загуба на живот, докато при втория вариант това е основно обстоятелство и риск.

При избор на един от двата застрахователни продукти е подходящо да се посъветвате със специалист, който да ви помогне да прецените кой е по-удачен и да вземете крайно решение. Здравната застраховка ви предоставя възможност за ползване на повече безплатни прегледи, изследвания и манипулации, свързани със здравословното състояние, както и за дентални услуги. При рискова застраховка “Живот”, покритието е свързано с обезпечаване на финансови средства при загуба на трудоспособност или изплащане на застрахователна сума на ползващи лица в случай на смърт на застрахованото лице. Направете избор спрямо своите собствени потребности, както и за хората, към които сте финансово отговорни.

Ако искате да се възползвате и от двата варианта за покриване на разходи или изплащане на обезщетение, може да го направите, като сключите договор за здравна застраховка и договор за застраховка “Живот”. Направете подробна проверка за всички условия и включени рискове онлайн, на посочените телефони или на място в някой от офисите на застрахователя, към който сте се насочили или се обърнете към вашия застрахователен брокер, който ще ви предостави избор от най-подходящите условия спрямо вашите изисквания и потребности.