Брутна добавена стойност

БДС е свързана с измерването на БВП, като БВП = БДС + корективи (данъци или субсидии).
Брутна добавена стойност

Брутната добавена стойност (БДС) е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги (наричани още междинното потребление). 

БДС е свързана с измерването на БВП, като БВП = БДС + корективи (данъци или субсидии).