Проверка за състоянието на средствата по индивидуална партида в пенсионния си фонд?

Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви може да послужи стойността на един дял в пенсионния фонд.
Проверка за състоянието на средствата по индивидуална партида в пенсионния си фонд?
/ Източник: tvoitefinansi.bg

Има няколко начина да се получи информация за състоянието на средствата по индивидуалната Ви партида. Единият е чрез документ, който се нарича „годишно извлечение от индивидуална партида на осигуреното лице“. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който сте осигурен, е задължено да Ви изпраща извлечение от партидата по пощата всяка година до края на месец май. Извлечението съдържа информация за размера на средствата по личната Ви партида към края на предходната година, постъпилите вноски, натрупаната доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки.

Ако искате да проверите текущото състояние по Вашата партида, можете да поискате тази информация от съответното пенсионно дружество. Повечето дружества дават възможност справката да се прави чрез интернет страниците им.

Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви може да послужи стойността на един дял в пенсионния фонд. Нарастването на стойността на един дял отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават средствата по партидите в дадения фонд. Стойността на един дял на всеки пенсионен фонд се изчислява ежедневно и се оповестява от пенсионноосигурителните дружества в офисите и на интернет страниците им. Те са длъжни да публикуват тези данни и в един централен ежедневник веднъж месечно. Информация за стойностите на един дял за всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.