България
(0)
Регистрация
login
Меню
Български

Моля запознайте се с общите условия на "Spestovnik.com".

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА Spestovnik.com

I. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Настоящите Общи условия за ползване на сайта Spestovnik.com, са предназначени за уреждане на отношенията между СД "Цвети-Кювлиев и сие", с ЕИК: 175235173, и Потребителите на сайта, по повод услугите, предоставяни посредством неговото ползване.
2. Използването на сайта Spestovnik.com е обвързано с настоящите Общи условия. Чрез достъпа до (зареждането) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта.
3. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условя.
4. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за страните: СД "Цвети-Кювлиев и сие" и Потребителите, които възнамеряват да ползват сайта. Това са всички физически или юридически лица посетители на сайта, включително и лицата достигнали до него впоследствие на препратка от друг сайт.   
5.СД "Цвети-Кювлиев и сие" чрез сайта си Spestovnik.com предоставя на потребителите си онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги.
6. Spestovnik.com  извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.

II. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
„Сайт“ - Интернет ресурс, достъпен чрез домейна Spestovnik.com, собственост на и администриран от Оператора
„Ползвател“ - всяко лице, посетило и ползващо сайта и неговата информационна система;
„Потребител“ - всяко лице осъществило достъп до  сайта, директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.
„Търговец“ - физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стока или услуга, предмет на негово промоционално предложение, публикувано на сайта.
„Стока или услуга“ - конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговец, която последния желае да промотира сред Ползвателите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки;
„Оферта“ - публично предложение/покана, адресирано до потребителите на сайта за закупуване на ваучер, в което са посочени характеристиките на стоката или услугата и специфичните условия по сделката.
„Сделка“- Договор за продажба на ваучер, сключван посредством ресурсите на сайта между клиент и търговец, чрез който клиента придобива ваучер, който му дава право да получи от Търговеца стока или услуга;
„Форсмажорни обстоятелства“ - непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;
„Ваучер“ - електронен документ с уникален идентификационен номер, издаван от Оператора, с определен номинал, който дава възможност на потребителя да купува и/или ползва определени услуги и стоки, при съблюдаване на приложимите в конкретния случай условия.
„Потребителски профил“ - част от Интернет сайта Spestovnik.com, в която се съдържа информация за потребителя, изискана от Оператора, която се съхранява при него и се ползва и обработва единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Оператора.
„Публичен потребителски профил“ -  е обособена част от уеб сайта Spestovnik.com, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на СД "Цвети-Кювлиев и сие", както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уеб сайта на СД "Цвети-Кювлиев и сие", незащитена от Закона за защита на личните данни.
„Електронна препратка“ – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
„Парола“ – комбинация от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя и му осигуряват достъп до потребителския му профил.
„Информационна система / Система“ -  е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
„Интернет страница“ -  по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
„IP Адрес“ ("IP address")  - е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
„Потребителско име“ -  е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
„Интерфейс“ – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
„Платформа“ – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
„Браузър“ - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПРЕЗ САЙТА

7. Настоящите Общи условия са част от договора, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, чрез интернет сайта Spestovnik.com. Извършвайки електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, Потребителят се съгласява и с настоящите Общи условия.
8. Spestovnik.com извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори - търговци, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определена стока/услуга. Системата на Сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което не позволява злоупотреби. Ваучерът се изпраща на Потребителя в електронна форма.
9. При публикуването на офертите и приемането им посредством сключване на сделка Операторът действа изцяло от името и за сметка на Търговците и поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя.
10. СД "Цвети-Кювлиев и сие" не носи отговорност пред Потребителя и в следните случаи:
а/ за нарушаване на авторски и сродни права при публикуване на Оферти на интернет сайта на Spestovnik.com;
б/ за вреди, причинени на Потребителите от публикуваните Оферти;
в/ за вреди, причинени на Потребителите от некоректното поведение на трети лица /търговци/, промотиращи Офертите си чрез интернет сайта Spestovnik.com;
г/ за вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
д/ за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта, независещи от екипа на същия;
е/ ако потребителят забрави да излезе от своя потребителски профил или по какъвто и да било начин разреши и/или допусне профилът му да бъде използван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
ж/ не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в Spestovnik.com, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;
з/ офертите в Сайта са илюстрирани със снимки или материал предоставен от Търговеца. В случай, че Търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, Spestovnik.com има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали.
11. При ползване на интернет сайта Spestovnik.com, Потребителят се задължава:
а/ да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, добрите нрави;
б/ да не нарушава чужди имуществени и неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в/ да не осъществява достъп извън предоставения му от Spestovnik.com;
г/ да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп;

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ОФЕРТА

12. За да ползва услугите предоставяни на сайта потребителят следва да се регистрира. Регистрацията е доброволна и безплатна. За закупуването на ваучер е необходимо потребителя задължително да се е регистрирал като клиент, за разглеждане на сайта е необходимо само регистрация, чрез посочване на e-mail адрес.
13. Потребителят желаещ да се регистрира, като клиент попълва регистрационната бланка на сайта, съдържаща информация за: три имена, точен адрес за кореспонденция, електронен адрес - e-mail, телефон за контакт, избраното от клиента потребителско име и парола. С попълване на посочената лична информация потребителят дава изричното си съгласие, тя да бъде обработвана, съхранявана и използвана от СД "Цвети-Кювлиев и сие", в съответствие с действащото българско законодателство и при спазване на разпоредбите на Закона за личните данни.
14. Потребителят може да се регистрира, използвайки един и същи електронен адрес само веднъж.
15. С попълване на регистрационната бланка потребителят декларира, че посочената от него информация е вярна, точна и пълна, и че при промяна в предоставената информация се задължава своевременно да внесе промените в потребителския си профил. При въвеждане на неточна, непълна или неистинна информация СД "Цвети-Кювлиев и сие" може да прекрати достъпа на потребителя до потребителския му профил.
16. След попълване на регистрационната бланка и потвърждаване истинността на данните в нея, Потребителят  ще получи, на посочения от него електронен адрес, съобщение за потвърждаване на регистрацията.
17. След успешното приключване на регистрацията СД "Цвети-Кювлиев и сие" създава на Потребителя потребителски профил, отговарящ на потребителското име и парола попълнени в бланката. Достъпът до профила се осъществява, чрез въвеждането на потребителско име и парола. Потребителят носи отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и.
18. Потребителското име, с което Потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на СД "Цвети-Кювлиев и сие". Когато потребителят промени потребителското си име, СД "Цвети-Кювлиев и сие" не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
19. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно СД "Цвети-Кювлиев и сие" за всеки случай на извършено или открито нарушение;  да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уеб сайта на СД "Цвети-Кювлиев и сие" и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
20. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава СД "Цвети-Кювлиев и сие", посредством поддържаната от него информационна платформа Spestovnik.com, да води преговори, и/или да сключва, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга, включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.
21. С попълване на регистрационната бланка Потребителят дава своето съгласие СД "Цвети-Кювлиев и сие" да се свърже с него на посочените в бланката адреси и телефони за контакти. При изразено желание от страна на потребителите СД "Цвети-Кювлиев и сие" изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес информация за предстоящи или текущи оферти, публикувани на сайта.
22. За разглеждане на сайта е необходимо Потребителят да посочи електронен адрес на посоченото за това място на началната страница зареждаща се на сайта. Посочването на e-mail дава възможност на Потребителя да разгледа съдържанието на сайта и публикуваните на него оферти, при желание за покупка на ваучер Потребителят трябва да се регистрира, като клиент по описаният в точките по-горе ред и начин.
23. СД "Цвети-Кювлиев и сие" публикува ежедневно на сайта оферти на доставчици, представляващи предложение в електронна форма, адресирано до неограничен кръг от потребители, в посочения в офертата срок, да се възползват от закупуването на преференциална цена на определени стоки и/или услуги. Офертата съдържа индивидуализиране на предлаганата стока и/или услуга, данни за нейния доставчик, работно време, необходимост от предварителна резервация за ползване, срока на промоцията, в който потребителя може да се възползва от закупения ваучер. Предоставяната в офертата информация трябва да е вярна, пълна и ясна за потребителя, да не въвежда в заблуждение относно съществени качества на предлаганата стока и/или услуга.

V. МЕТОДИКА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТА Spestovnik.com

24. Потребителят извършва покупката чрез влизане в потребителския си профил с потребителско име и парола. В случай на спор относно титуляра на електронното изявление за сключване на сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита потребителя, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.
25. В срока на промоция Потребителят е изразил волята си да придобие избраната от него стока и/или услуга, чрез отбелязване на полето „Купи” и полето „Приемам общите условия”. Чрез маркиране на полето „Приемам общите условия” Потребителят още веднъж изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва.
26. Превеждане на цената на избраната стока и/или услуга. Потребителите могат да използват следните средства за електронно разплащане: кредитни и дебитни карти Visa, Maestro, Mastercard, ePay, easy pay, и банков превод като след избиране на полето „купи” и избор на избраната опция за плащане, Потребителят ще бъде пренасочен към интернет страниците за плащане на избрания оператор.
27. След успешното извършване на плащането на изрично посочено място в интернет страницата Spestovnik.com и/или на указания от Потребителя електронен адрес ще бъде изпратен електронен ваучер, който трябва да се запази и да се представи на доставчика при получаване на стоката и/или при възползване от услугата. По изрично заявление на потребителя ваучера може да бъде изпратен на посочен от него друг електронен адрес за ползване от трето лице. При направено такова изявление потребителят не може да го оттегли или да замени третото лице.
28. С извършване на плащането потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие ваучера, който закупуват от сайта да бъде авансово заплатен смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
29. Ако не е указано друго в съответната оферта, потребителите могат да закупят повече от един ваучер. Ваучерът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел). Всички цени обявени на сайта са в български лева с включен ДДС. При липса на изрично указание се счита, че обявените цени са за единично количество.

VI. ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ

30. В срок до 1 (един) работен ден от получаване на плащането на промотираната оферта СД "Цвети-Кювлиев и сие" изпраща на електронният адрес на Потребителя закупения от него ваучер. Ваучерът съдържа уникален номер, който служи за контрол и отчетност.
31. Ваучерът може да се използва в рамките на указания в него период и при спазване на условията описани в  него, ако има такива.
32. Потребителят използва ваучера, чрез представянето му на доставчика. Доставчикът няма право да откаже предоставяне на стоката или изпълнение на услугата по валидно издаден ваучер. Същия може да откаже да предостави изпълнение по представения ваучер, единствено ако е изтекъл срокът му, в този случай на Потребителя не се възстановява цената на неизползвания ваучер.
33. Номиналната стойност на ваучера не може да се осребрява, срещу ваучера могат да се ползват единствено описаните в него стоки и/или услуги. По искане на Потребителя доставчикът издава фактура за предоставената стока/услуга.
34. Стоката и/или услугата, посочена във ваучера, трябва да е с необходимото качество и да отговаря на информацията и условията, които са посочени в публикуваната оферта.
35. Търговецът носи пълна отговорност за точното и качествено предоставяне на  стоката и/или услугата. Той е длъжен да удовлетвори всички направени от потребителя основателни рекламации.

VII. ОТГОВОРНОСТ

36. СД "Цвети-Кювлиев и сие" не е страна по договора за продажба на ваучер, сключен между Търговците и Потребителите, и не поема каквито и да било права и задължения по него. При публикуването на офертите и приемането им от страна на потребителите посредством сключване на сделка СД "Цвети-Кювлиев и сие" действа изцяло и за сметка на Търговеца. Доставчикът като страна по договора с Потребителя носи пълната отговорност за задълженията, които има спрямо него, въз основа на потребителско-правните норми и по-специално въз основа на разпоредбите на Закона за защита на потребителя.
37. За избягване на всякакво съмнение потребителите декларират, че са запознати с разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените стоки и/или услуги попадат сред описаните в посочената разпоредба.
38. Всички възражения, рекламации и други подобни Потребителят следва да отправя към доставчика. Ако такива бъдат отправени към СД "Цвети-Кювлиев и сие", той ги препраща на Търговеца, който трябва да вземе отношение по всеки отделен случай и ако рекламацията е основателна – да я удовлетвори. Когато Потребителя е платил с банкова карта за съответната услуга/стока, спазил е всички условия и срокове упоменати в офертата, но не е получил дадената услуга/стока, по независещи от него причини - СД "Цвети-Кювлиев и сие" се задължава да възстанови сумата, обратно по картовата сметка на Потребителя. Възстановяването на платената сума може да бъде извършено, само и единствено с операция с карта.
39. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на СД "Цвети-Кювлиев и сие".
40. Въпреки полаганите усилия от СД "Цвети-Кювлиев и сие", той не гарантира непрекъснат достъп до сайта и не носи отговорност за претърпени вреди, в резултат от проблеми с достъпа до сайта. СД "Цвети-Кювлиев и сие" си запазва правото да спре достъпа до сайта по всяко време, без да е необходимо да публикува предупреждение и причина за това, включително но не само при извършване на актуализация на сайта, осъществяване на профилактика, подобрения и др., като не носи отговорност за такова спиране.
41. СД "Цвети-Кювлиев и сие" не гарантира за верността, точността и пълнотата на всички материали публикувани на сайта. Публикуваните материали служат за информация на потребителя за предлаганите от различните доставчици стоки и/или услуги.
42. СД "Цвети-Кювлиев и сие" не носи отговорност за съдържанието и информацията публикувана на сайтове достъпни посредством линкове или препратки от сайта Spestovnik.com.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

43. В качеството си на администратор на лични данни СД "Цвети-Кювлиев и сие" събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като  с приемането на тези общи условия Потребителят дава изричното си съгласие за това. Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери. Със закупуването на ваучер Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура. Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган. По всяко време Потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.
44. С регистрацията си в Spestovnik.com, Потребителят разрешава на потребителските му профили в Spestovnik.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от СД "Цвети-Кювлиев и сие"  или офериращи в сайта търговци.
45. Авторското и сродните на авторското право права върху интелектуалната собственост, съдържащи се на сайта, включително но не само неговия дизайн, начин на структуриране на информацията, рубрики, изображения и други принадлежат на СД "Цвети-Кювлиев и сие". Без изрично съгласие на носителя на авторското право други лица нямат право да използват или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат изцяло или от части съдържанието и/или оформлението на сайта.
46. СД "Цвети-Кювлиев и сие" носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на Spestovnik.com. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
47. Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, СД "Цвети-Кювлиев и сие" има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

48. Администраторите на  Spestovnik.com имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава Общите правила за ползване на Сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на Сайта или във всеки друг случай, в който екипът на Spestovnik.com сметне това за уместно.
49. Когато предмет на Договорите за продажба е туристическа услуга по смисъла на Закона за туризма, същите ще се считат за предварителни Договори за продажба между съответния туроператор (Търговеца) и туриста (Потребителя).
50. Страните декларират, че в случай, че някоя/и клаузи по настоящите Общи условия се окаже/се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
51. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
52. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на СД "Цвети-Кювлиев и сие". Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
53. Всички спорове възникнали във връзка с прилагането или изпълнението на тези Общи условия се решават в дух на разбирателство и добра воля посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато то спора се отнася за разрешаване към компетентния български съд.
 
Настоящите Общи условия влизат в сила от 28.10.2014 г. и са валидни до момента на тяхната изрична отмяна. Ако някоя от разпоредбите предвидени в тези Общи условия стане невалидна, останалите незасегнати от порока разпоредби остават в сила.

Всички права запазени!
СД "Цвети-Кювлиев и сие"